<output id="YE5sWH5"><var id="YE5sWH5"></var></output><track id="YE5sWH5"></track>
<track id="YE5sWH5"><progress id="YE5sWH5"><nobr id="YE5sWH5"></nobr></progress></track>

  <th id="YE5sWH5"><progress id="YE5sWH5"></progress></th>
  <sub id="YE5sWH5"></sub>

  <form id="YE5sWH5"><progress id="YE5sWH5"><nobr id="YE5sWH5"></nobr></progress></form>
   <th id="YE5sWH5"><form id="YE5sWH5"><big id="YE5sWH5"></big></form></th>

       <track id="YE5sWH5"></track>
        <track id="YE5sWH5"><big id="YE5sWH5"><th id="YE5sWH5"></th></big></track>

        Legioná? Jaroslav Janda nám p?ináší svědectví o hrdinství i ka?dodenním ?ivotě rakouského vojáka, vále?ného zajatce a později legioná?e v období 1. světové války.

        Díky jeho bezmála 150stránkovému deníku Moje vzpomínky na světovou válku, který si zde m??ete stáhnout jako pdf nebo e-knihu, o?ívá svědectví, které nám p?i p?íle?itosti 100. výro?í 1. světové války p?ipomene její okolnosti i aktéry.

        P?e?těte si kompletní verzi deníku, zkrácený ?lánek s výběrem toho nejzajímavějšího, pou?te se o srbské frontě, prohlédněte si unikátní fotogalerii, a co vám nebude jasné, osvětlí slovník s vysvětlivkami a komentá?i.

        Chcete něco doplnit nebo máte vlastní poznatky o 1. světové válce?
        Napište nám na info@ nebo diskutujte na facebooku.

        Vzpomínky Jaroslava Jandy na světovou válku 1914–1918

        (zkrácený ?lánek 12 stran)

        M?j děde?ek Jaroslav Janda (1.1.1884 - 24.9.1969) pobyl na vojně mnoho let. V aktivu skoro ?ty?i roky v letech 1905 - 1908, kdy mu vojnu prodlou?il císa? pán z d?vodu anexe Bosny a Hercegoviny Rakouskem-Uherskem. Potom dalších témě? pět let strávil v 1. světové válce. V databázi legioná?? Vojenského historického ústavu je veden jako ?eta? 11. zdravotního oddílu.

        Jako rakousko-uherský voják  byl odvelen na srbskou frontu a byl zajat po dobytí Valjeva srbskou armádou v prosinci 1914. V roce následujícím absolvoval onu strašlivou zajateckou anabázi ze Srbska p?es Albánii a? do tehdejší Valony (Vlorè), cestu lodí na Asinaru a pobyt ve zdejším zajateckém tábo?e a poté cestu do Francie a pobyt v několika tamějších táborech. Do sboru ?eských dobrovolník? legioná?? vstoupil ještě p?ed jeho oficiálním povolením podáním ?ádosti 4. 10. 1917 v tábo?e v Carpentras, od 12. b?ezna 1918 byl ve výcviku, poté p?esunut na frontu, ú?astnil se boj? u Vouziers a Terronu. ?ást výcviku absolvoval jako vojín u 21. pěšího pluku,  poté byl p?e?azen k 22. pěšímu pluku. Demobilizován byl 10. května 1919. Vrátil se ke svému ob?anskému povolání v Planografii v Krakovské ulici na Novém Městě v Praze, zásah? legií na obranu mladé republiky v roce 1919 se ji? neú?astnil.

        V pr?běhu zajetí si Jaroslav Janda vedl podrobné deníkové zápisky s uvedením dat a zejména s podrobným ?asovým popisem pochodu zajatc? p?es Albánii do p?ístavu Vlorè. Ty se mu však v době jeho p?sobení na frontě ve Francii ztratily. V roce 1934 dostal darem dva prázdné vázané sešity, vrátil se tedy k myšlence své zá?itky popsat a 1. listopadu tého? roku se dal do práce. Pamě? ji? mohla tehdy padesátiletého mu?e trochu šálit, zd?razňoval však, ?e p?es mo?né drobné nep?esnosti v uváděných datech jednotlivých událostí bude psát jen o tom, co skute?ně pro?il. Zápisky dokon?il po dvou měsících práce na Silvestra tého? roku. V b?eznu 1962 ve věku ji? více ne? 78 let paměti znovu pro?etl, s úrovní vlastního literárního zpracování projevil velkou nespokojenost, ale p?es několik poznámek a dodatk? (nap?. za?azení úryvk? z knihy francouzského spisovatele H. Barbusse „Oheň“) ji? podstatné změny patrně z d?vodu zhoršující se paměti neprovedl.

        V ?ervenci 2014 uplyne sto let od vypuknutí 1. světové války, ale ji? 1. ledna 2014 vzpomene naše rodina 130. výro?í narození našeho dědy. Proto jsem se rozhodla děde?kovy zápisky opublikovat v elektronické podobě; jejich vydáním bych chtěla splatit dědovi dluh za jeho lásku a obětavost v době mého raného dětství. Ní?e uvádím výňatky.

         

        Mobilizace a cesta na frontu

        V neděli 26. ?ervence 1914 byla vyhlášena ?áste?ná mobilizace. Do 24 hodin se měli všichni p?íslušníci vojenských těles uvedených na plakátech vylepovaných na ve?ejných místech hlásiti u svých útvar?. M?j oddíl však nikde uveden nebyl, asi v souvislosti s tím, ?e z Prahy je do Mostaru v Hercegovině, kam jsem pat?il, dosti daleko. A? v úterý ráno 28. ?ervence jsem se tedy šel hlásiti na vojenské velitelství na Karlovo náměstí na Novém Městě. Upozorňoval jsem, ?e pat?ím do Mostaru k saniterák?m. Šikovatel ve slu?bě mi odebral vojenskou kní?ku, odešel do kancelá?e, za chvíli vyšel a prý, abych u? tam z?stal. Ven u? mě strá?e nechtěly pustit, t?eba?e jsem prohlásil, ?e se musím na vojnu p?ipravit a rozlou?it se s domovem. Později jsem se ale p?ece jen dostal ven a za to u? jsem tam nevlezl, jen skrze plot jsem se vyptával známých, co jsem s nimi v aktivu slou?il, kam jsem p?idělen, a tak jsem to dělal p?es týden, dokud nás neoblékli do mundúru a nenastoupili jsme slu?bu v Albrechtských kasárnách na Smíchově. Mobilizace šla u našeho útvaru velice špatně, jako by to byla ji? p?edzvěst pozdějších potí?í a nesrovnalostí. Speditér, který nám měl p?ivézt ze skladiště vojenskou muntúru a výzbroj, ji celý týden vozil po Praze. Rozkazy se neustále měnily, ko?í se závozníkem a nákladem se ?ídili dle těchto rozporuplných p?íkaz? a z Karlova náměstí vezli vše do Albrechtských kasáren, do Karlína na Invalidovnu, poté na Vyšehrad a nakonec opět na Smíchov. Mezitím pilně v ?ervencovém vedru zavla?ovali svá hrdla a tak jim týden pěkně uplynul. Asi za 14 dn? po vypuknutí války si náš kadet Manda povšiml, ?e k jeho útvaru nepat?ím, ale p?i pra?ském sanitním oddílu R.S.t. 3/8 (ReserveSanitatsAbteilung Nro. 3/8  Korps) si mě p?ece jen ponechali.

        V noci ze 14. na 15. srpna jsem spal v kasárnách oble?en, měl jsem slu?bu jako „tagskaprál“. Ve t?i hodiny ráno byl vyhlášen „tagwach“ (budí?ek) a ji? ve ?ty?i jsme táhli o síle 12 sanitních oddíl? po 60 mu?ích st?edem Prahy na nádra?í císa?e Franze Josefa. Náš oddíl měl hornistu, kterému chyběly p?ední zuby a ani neuměl troubit, to mu však nebránilo, aby ve všech ulicích nevzbou?il spící obyvatele, kte?í udiveně vystrkovali hlavy z oken. Na nádra?í jsem se rozlou?il se sestrou Marií, asi dvě hodiny jsme tam ?ekali a dostali letáky s  písni?kami na cestu. První naše štace byla v Benešově, kde ?ty?em našim voják?m, tou?ícím se ještě osvě?it ?eským pivem, ujel vlak. Poté jsme dojeli do Vídně, a kdy? nás v noci p?etáhli na ji?ní nádra?í a jelo se dále k jihu, pochopili jsme, ?e jedeme na srbskou frontu.

         

        Na srbské frontě a v zajetí

        P?es Záh?eb, Sisak a Sávský Brod, Vinkovci,  Guňu na levém b?ehu Sávy a Br?ku na pravém, kde p?išel rozkaz „všechno ven“ a dostali jsme první „saniteráckou“ práci.  Vykládali jsme dlouhatánský vlak plný puše?né munice, prý tam bylo 16 milion? patron. Z vysokého náspu jsme nosili bedny do p?íkopu a do strouhy, ze strouhy zase nahoru na louku a tam jsme bedny  skládali do kubík?. Po ukon?ení práce jakýsi oficír prohlásil, ?e je vše špatně. A tak jsme to p?ekládali podle šň?ry do ?ad a do vodováhy a? do tmy. Byla to pak ohromná pyramida.

        V Br?ce jsme se usídlili v turecké škole a dostali k ošet?ení první raněné, jich? však denně mnohonásobně p?ibývalo. Všichni měli o?i „na vrch hlavy“, byli vyděšeni a vyprávěli s hr?zou o šrapnelech, o tom, jak Srbi umějí dob?e st?ílet. Vyfasovali jsme 30 voz? s koňmi, ko?í byli místní sedláci, mobilizovaní na po?átku války. Ti se zpo?átku domnívali, ?e byli povoláni k jednorázové práci, kdy? poznali, ?e s námi mají být natrvalo, dosti se jim to zajídalo. A tak se stalo, ?e starý táta vyst?ídal syna – hospodá?e, dítě tátu a postupně místo zdravých silných sedlák? ko?írovali naše povozy děti a starci. Náš oddíl  na po?átku války s bohatými zásobami slamník?, dek a lo?ního prádla, potravin a nádobí vyjel k frontě.  V době p?íprav p?echodu p?es ?eku Drinu, tvo?ící hranici mezi Bosnou a Srbskem, jsme dle rozkazu stavěli feldšpitál ze strom? a větví, ovšem jen proti slunci, ale nikoli proti dešti. Tenkrát nepršelo, a ?ádný na to nep?išel, ?e by mohlo.  První ranění byli srbští vojáci. Také jsme měli polní mši s kázáním, na ni? muselo všechno kolem lágrující a na útok se p?ipravující vojsko. Feldkurát Gabriel si to pak od pán? d?stojník? „vypil“, morálku mu?stva nijak nepozvedl. Kázal toti?, ?e se nalézáme ve velikém nebezpe?í, ka?dou chvíli m??e zaznít povel: Zachraň se, kdo m??eš, nep?ítel je tu!  

        Jako ?eta? jsem ?asto některý ?as i denně jezdil ke korpskomandu k „abfertigungu“ pro rozkazy, s hlášením, pro polní poštu atd. do vzdálenosti 15-20 km podle toho, kde jsme lágrovali. Jezdil jsem vozem podobným bry?ce bez pér, místo sedadla jsem měl jen otep sena.  K tomu zni?ené cesty, tak jsem v?dy p?ijel pozdě ve?er celý rozmlácen a rozt?esen. Jednou ve?er p?ijedu, a hned Macák na mě: „Po?kej, zugsfíro, ty budeš zav?enej, ukrad´ jsi oficír?m uherský salám!“ Myslel jsem, to bude nějaká legrace. Ale všichni mi vá?ně potvrdili, ?e v noci někdo ukradl d?stojník?m salám, podobný salámu mému, a ten byl ú?edně zabaven.  Druhý den jsem ho však dostal zpět, jen dvě kole?ka od?íznutá. Profesor Pelná?, náš léka?, si toti? všiml, ?e konec mého salámu je p?íliš suchý a starý. Odkrojili dvě kole?ka a zkoumali, zda za dvanáct hodin konec takto okorá. To se nestalo, a tak se p?esvěd?ili, ?e není jejich, nebo? z něho jedli ve?er p?edtím, ne? jim byl ukraden.

        Po krásných teplých dnech nastal v ?íjnu 1914 déš? a my neměli nic nad sebou.  Po prvním dešti stekl z našich plachet škrob a byly jak ?ešeta. Na poli u Suljin-Háruň se nacházela hlavní armádní zásobárna. Po navezení mouky za?ali peka?i v pojízdných pekárnách péci komisárek, ale déš? většinu pytl? mouky brzo úplně poni?il. Srbi naplnili lodní mlýny kamením a pustili je po rozvodněné Drině. Mlýny všechny našimi pionéry postavené pontonové a bárkové mosty pobo?ily a vše uplavalo. Pionér?m nez?stalo nic ne? prázdné podvozky. Nato Srbi zaúto?ili a v těch zmatcích na ústupu se mnoho lidí utopilo v ?ece.

        Ve Zvorníku jsme denně ošet?ovali několik stovek nově p?ivá?ených raněných. Nemocnici jsme z?ídili v kasárnách, ranění le?eli na podlaze ve všech barácích i kolem barák? venku. Kucha?i ve dne v noci va?ili, p?i tom si sami museli zabíjeti ?ivé voly, ostatní roznášeli jídlo, tě?ce raněné jsme snášeli z voz? atd. Já měl navíc za úkol shánět chleba od místních peka??. Pracovali jsme týden ve dne v noci. P?icházely rozkazy posílat naše lidi do fronty sbírat raněné. Trény s raněnými stály pak ve velikém lijáku na dvo?e, lehce raněné jsme vynášeli z baráku na déš? a tě?ce raněné se sna?ili umístit vevnit?. Jakmile se nám poda?ilo vše uspo?ádat, p?išel rozkaz k ústupu do Tuzly a poté do Sapny.

        Poté na po?átku listopadu rakouská armáda zaúto?ila, p?ekro?ila Drinu a my jsme se po mnoha peripetiích se zapadlými vozy usadili v Kamenici v soudní budově. V celém měste?ku ve všech domech i skladištích samí ranění, asi p?ldruhého tisíce.  Mimo toho asi 600 zajatých Srb?, které jsme té? krmili a hlídali. Ranění byli do našeho p?íchodu úplně bez pomoci, rány si balili do list? ze soudních knih a protokol?, inkoust se jim vpil do ran, nedalo se to ni?ím o?istit. Z toho byly ?etné otravy krve, mnoho p?ípad? tetanu. Z po?átku tam byl jeden léka? (byl brzy odvelen jinam), s tím jsem chodil po domech a odebírali jsme nemocným mo? do prázdných dělových mosazných patron od šrapnel?. Zásoby jsme brzo vy?erpali, a tak se dělaly nájezdy do opuštěných vesnic a rekvíroval se dobytek, krávy i prasata, aby bylo co va?it. Pán?m d?stojník?m jsme naopak zrekvírovali bednu od ?erveného k?í?e s potravinami pro raněné, kterou ukrývali ve skladišti.

        20. listopadu jsem dostal rozkaz jet do 17 km vzdáleného Valjeva,  po vy?ízení zále?itostí na korpskomandu ?. 15 jsem měl nakoupit zásoby a p?ivézt poštu. Ty scény po cestě byly strašné, uvázlá auta, mrtvoly lidí v blátě le?ící, mezi nimi i jedna ?ena, mrtvoly mladých vodi?? osl? a koní, desítky zví?at. Jelo se p?es všechno, koni p?es krk jedním kolem, ?ádný to neporu?il odklidit. V?bec trény a jejich d?stojníci, ti prohrávali válku svou nedbalostí a hloupostí.  Srbové na ústupu za sebou ni?ili telegrafní ty?e a dráty se válely po silnici. Takový etapový trén (měl a? 150 voz?, vp?edu dva d?stojníky a ?eta?e a kaprála na koních) vjel do drát?, koně se do nich zapletli, celý trén z?stal stát. ?idi? vozu slezl, koně vypletl, p?ejel, ale drát z?stal na silnici. Nezapletl-li se druhý, jistě to byl bu? t?etí ?i ?tvrtý pár koní; a pak se procedura opakovala. Tak to šlo dob?e celý měsíc a „osvícené“ d?stojníky od trénu ani nenapadlo, ?e by ten drát prostě mohli dát z cesty odstranit.

        Do Valjeva jsme se na p?íkaz korpskomanda p?estěhovali na Mikuláše a doufali jsme, ?e po opravě úzkokolejky do Mladenovace a dráhy do Bělehradu budeme moci posílat raněné do Rakouska, a do Srbska budou p?icházet zásoby a munice. Kdy? jsem dle rozkazu dovedl feláka Glovackiho ke korpskomandu, aby nás ohlásil, k našemu p?ekvapení se ji? šikovalo na ulici témě? p?ipraveno k odchodu. Stála tam kavalerie co ochrana, dále všechny kancelá?e v bednách a na koních, a všechen personál, kterého bylo hojně, generálové, štábní oficí?i atd. Dráty od telefon? ust?íhané, u? jsem za?al vě?it, ?e zase pobě?íme. Ale náš abteilung byl ur?en z?stat u raněných, ve městě jsme za?ili dělost?eleckou bitvu a upadli do srbského zajetí. P?edtím jsme se po útěku ma?arských saniterák? museli ujmout špitálu v budově místního gymnasia, 30 našich lidí na 3 000 raněných v nemocnici, v domech, školách a hotelích.

        Ranění nebyli dlouho p?evazováni, v obvazech plno vší, někte?í měli u? otravu. Dr. Milota a dr. Schwarz pracovali od ?asného rána dlouho do noci pouze na amputacích.  Kadeta Mandu jsme p?ivezli nemocného, měl skvrnitý tyfus. První z našeho oddílu také zem?el, šli jsme mu na poh?eb všichni, ve dvojstupu se šavlemi.  Na hrob jsme mu dali k?í?, byl pochován v rakvi a sám. Ve sklepě gymnasia stále p?ibývalo mrtvol. Nakládali jsme je na v?z vojenské lékárny a p?evá?eli na h?bitov, kde byly ukládány do šachet po 25. Naše poh?bívání vypadalo však nejslušněji, h??e byli poh?bíváni z jiných nemocnic, vezeni na malých srbských mizerných vozech, po cestě spadla hlava nebo noha a brousila se o kolo. Od rána do ve?era se jezdilo a dlouho jsme nesta?ili mrtvé odvá?et, zvláště kdy? naplno vypukly epidemie.

        15. ledna 1915 jsem cítil, ?e mnou lomcuje zimnice, mě?ím si teplotu a mám 39.2 hore?ky. Mnozí z našich u? le?eli nemocní, do té doby zem?eli t?i, tak jsem si ?ekl, snad také p?jdeš do neznáma. Chtěl jsem, aby po mně zbyla fotografie, dal jsem se tedy vyfotografovat. Zaplatil jsem p?edem, ?e si pro obrázky pošlu. Napsal jsem adresy dom? bratrovi a sestrám a po?ádal jsem kamarády, aby mně vyzvedli fota a poslali je na p?íslušné adresy. Pak jsem ulehl. Tu noc jsem měl jistě p?es 40 stupň? hore?ky, ve všech kostech bolest, jako bych v nich měl ?havé olovo, a pak jsem nic o sobě nevěděl. Proti hore?ce mi dávali ledové obklady, blouznil jsem, slyšel ot?esy země, chvějící se pod tíhou na frontu ta?ených dalekonosných srbských děl. Po dvou týdnech jsem se za?al uzdravovat, zatímco jiní kolem mě m?eli. Mezi nimi m?j dobrý kamarád Josef Falout.

        Pak p?icházely dopisy na vojáky, kte?í však u? zem?eli. P?íbuzní doma nemohli o svém blízkém nic zvědět, psali adresu na nás všechny zajatce: Vále?ní zajatci ve Valjevu. Prosili nás, abychom jim napsali pravdu, aby alespoň věděli jistě, kde zem?el. Posílal jsem pak mnoho lístk? na všechny strany se všemi daty zanesenými v úmrtní knize. P?íbuzní zprávám nechtěli vě?it a znovu mi psali o další podrobnosti.

        V zá?í 1915 jsem za?al pracovat v šesté reservní nemocnici, srbský pan doktor v hodnosti majora si dal zap?áhnout ko?ár a osobně si mě vy?ádal na zajateckém komandu. Na chvíli jsem byl zase ?lověkem. Spal jsem na vlastní posteli, ?istě ustlané, v pěkném pokojíku, dostal ?isté vy?ehlené prádlo a bílý pláš?, vykoupal jsem se v lázni, a dostával jsem denně ¼ litru dobrého ?erveného vína. Mimo to jsem si zvykl píti slivovici, ?ekli mi, ?e mi to pom??e od pr?jmu, kterým jsem trpěl po celou válku. Měl jsem dozor nad 20 rakouskými ošet?ovateli raněných, nemocní a ranění byli Srbové, poskytována byla dobrá strava a velice dobré ošet?ení léka?ské.

         

        Anabáze z Valjeva do Valony

        Po útoku Bulharska na Srbsko nastala zlá doba pro naše „hostitele“ a pro nás hrozná cesta Srbskem a poté Albánií. My z nemocnic jsme vyrazili 19. ?íjna. P?es ?a?ak, Trstenik a Kruševac do Prištiny se ještě dob?e šlo v útvarech, měli jsme trochu peněz a ob?as jsme i něco jídla fasovali. V pozdějším ?ase hladem a nemocí vy?erpán ?asto jsem z?stal sám, a? druhý ?i t?etí den se s našimi zase shledal. Všechny cesty byly do nedohledna zaplaveny zajatci, kterých se po?ítalo 65 000, dále šlo 60 000 srbských rekrut? a několik tisíc ?ák? d?stojnické školy srbské. Na ústupu jsme viděli st?ílet srbské dělost?electvo, zatím, co jedna baterie st?ílela, druhá nás p?edjela, zaujala nové posice a pak druhá zas ustupovala na nové místo odporu. Pozoroval jsem srbské dělost?elce, byli úplně klidni p?i tom, ?ádný strach neb panika. Výborná organisace.

        P?es Kosovo pole a Mitrovici jsme se dostali do Bicany a stezkou pro osly stoupali do hor. Vysoko v horách foukal silný vítr, poletovaly vlo?ky sněhu a nikde nebylo místa rovného, kde bychom se mohli p?i spaní polo?it bez obavy, ?e se někam nez?ítíme do propasti. Šlo se nám h?? a h?? do vysokých kopc? a zase hluboko do propastí, denně jsme se brodili p?es potoky, někdy ani oheň jsme neměli, a kdy? ano, va?ili jsme si jen ?aj z ostru?in. Za?alo silně mrznout a lidé padali, aby u? nikdy nepovstali.

        Po p?íchodu do Malé Debry jsem prodal Faloutovy hodinky, ale za papírové peníze mi nikdo nechtěl jídlo prodat. V měste?ku Struga na b?ehu Ohridského jezera se mi poda?ilo vyměnit s mladou dívkou poslední kousek mýdla za veliký krajíc chleba. Za celou válku jsem takový nikde v Srbsku neviděl! Pravý ?itný chleba, veliký krajíc z velikého selského bochníku, jako by ho ukrojila naše ?eská „pajmáma“. Zašel jsem k jezeru za boudu a tam jsem celý krajíc snědl. P?ed tím jsem byl blízek zoufalství, ten krajíc mi ?íkal: doufej, dějí se i nemo?nosti, nezahyneš! Te? s lepší náladou a novou nadějí do budoucnosti jsem vykro?il do města. A tam se mi poda?ilo za papírový desetidinár nakoupit ?ty?i veliké nasolené ryby!

        Na h?ebenech hor bylo u? 75 cm sněhu a dále hustě sně?ilo. S povolením srbského podporu?íka a zákazem rozdělávat oheň  jsme z?stali dvě noci v jakémsi chlévě. Ve dne, kdy? jsem musel ven, byl jsem úplně oslepen od sněhu. T?etí den jsme mohli jíti dál, já se s bolavýma o?ima díval na nohy ?lověku, který šel p?ede mnou, abych viděl, kam mám šlápnout. Hned po ránu jsme se museli brodit vodou. Ihned nám to na nohách mrzlo. Kouskem zašpi?atělého d?eva jsem si vyš?uchoval z rozpadlých bot sníh, který se mi tam nacpal a utvrdl tak, ?e jsem nemohl jíti. Cestou jsme viděli zmrzlé a polozmrzlé le?et na zemi. P?es nebezpe?ná místa mě p?eváděl Rubáš, abych se nez?ítil do propasti. Všechno mi na zemi splývalo, neviděl jsem, kde mám stoupnout. Sestoupili jsme do údolí, poprvé za celou cestu do teplého kraje blízko mo?e u měste?ka Elbasánu. Prodali jsme poslední kusy šatstva za kousky zahradního turka, nava?ili guláš z koňské zdechliny. V noci však zase p?išel mráz. Po dalších peripetiích jsme se 6. prosince 1915 ocitli na lukách p?ed Tiranou, 8. prosince p?ed branami Dra?e.

        Tam jsem se po dvou měsících opět „uviděl“, kdy? jsem se u pot??ku myl. Jak jsem se nad vodu nahnul, viděl jsem ve vodě jako v zrcadle chlapa, a? jsem se ulekl. Oto?ím se, kdo za mnou stojí, byl jsem tam sám. Podívám se znovu, ale poznat jsem se nemohl. To tedy jsem byl já! Vzpomínal jsem, jak jsem litoval v duchu ty druhé, a odhadoval, jak asi daleko se ještě povle?ou, ne? padnou! Sám jsem se nikde neviděl, zrcátko jsem neměl, a te? jsem se náhodou spat?il, jak ještě daleko ubo?eji vypadám ne? ostatní!  Celých sedm neděl jsem se neholil, byl jsem zarostlý, hubený, na hlavě směšnou trosku ?epice – zkrátka dlouho jsem se prohlí?el, ne? jsem uvě?il, ?e jsem to skute?ně já!

        Vzhledem k ost?elování Dra?e rakouským lo?stvem byla naše karavana p?esměrována do Porty Valony (dnešní Vlore) a poslední z mnoha ?ek, kterou jsme na této cestě p?echázeli, byla Vojusa. Na pokyn italského ser?anta „avanti“, který ?ídil nalodění na prám a všiml si mého tou?ebného pohledu, jsem se dostal mimo po?adí 15. prosince s cizí ?etou na druhou stranu ?eky. Obstoupil nás oddíl bersagliér?, bodáky nasazené, široké klobouky s pe?ím, ouzké kalhoty, peleriny na ramenou, a u? nás vedli ve ?ty?stupu.

        Zcela jistě jsem si tím zachránil ?ivot. Ti, kte?í toho dne nebyli p?evezeni, hrozně zkusili. Po strašlivé pr?tr?i mra?en stoupla voda v ?ece o několik metr?, prám se utrhl a odplaval a ti za ?ekou, bylo jich několik tisíc, z?stali deset dní bez pomoci a bez jídla.

         

        „Pole ztracené“

        Po dvou dnech jsme se nalodili na italskou dopravní lo? Gordoba a vypluli z valoňského p?ístavu kolem Apeninského poloostrova na Asinaru. Ostrov měl jen malý p?ístav, kde se p?ed válkou nacházela malá karanténní stanice pro cestující z Asie a z Afriky. Vozili nás na bárkách, se?adili a pochodem vchod do lázní a desinfekce.  Oble?ení do vydesinfikovaných oděv? s vyfasovanou dekou jsme pochodovali asi p?l hodiny cesty od p?ístavu. Tam jsme byli rozděleni po pěti a ka?dá pětice dostala dohromady jeden stan. Ihned jsme je stavěli do ?ad na trávníku. Vál studený vítr od mo?e, celou noc jsme se klepali zimou.

        Po nějaké době jsme dostali nové mundúry a vystavěli v rovinaté ?ásti „Oslího ostrova“ nové tábory. Náš se jmenoval „Campo perdu“, ?esky „Pole ztracené“, a p?esná adresa pak zněla „Campo perdu, II. reparto, III. gruppo, Isola Asinara“.  V tomto tábo?e jsme snad na tom byli ještě nejlépe ze všech. To proto, ?e naše lo? po dva týdny pro nás t?ikrát denně va?ila, i víno jsme dostávali a tak jsme se zase trochu zrestaurovali. Našich mrtvých na choleru zem?elých bylo sice několik stovek, ale v jiných táborech se jednalo o tisíce zajatc?.  Byli to zejména ti, kte?í nejd?íve ?ekali na obnovení p?evozu p?es Vojusu a jedli všechno mo?né, ?áby, ještěrky, trávu i mrtvé kamarády. Doplazili se do Valony a divoce se vrhali na suchary, které jim Italové rozdávali. Na lo? se dostali ve zbědovaném stavu, jejich lodě neměly za?ízení na transporty ani neva?ily, jednou denně jim rozdali studené konservy a suchary. Proto všichni ji? na lodích po stovkách umírali a my jsme poté na b?ehu ostrova mrtvoly odnášeli a poh?bívali v šachtách.

        Na tuto adresu jsem také jako první obdr?el na svátek svatého Josefa 19. b?ezna 1916 peně?ní dopis od bratra na 49 lir. V tehdy nově z?ízené kantině jsem všem v našem stanu koupil chléb, sýr, salám, rybi?ky a víno a uspo?ádal pro ně hostinu. Po krásném jaru, kdy na Asina?e vykvetly tisíce květ?, p?išlo léto a na ostrově bylo k nesnesení. Veliké vedro, ?ádný stín, vítr s pískem, nedostatek vody, která se musela p?ivá?et ze Sardinie, to vše vedlo k tomu, ?e jsme tou?ebně ?ekali, kdy nás lodi za?nou p?evá?et do Francie.

         

        Ve francouzských táborech

        18. ?ervence jsme s naší nákladní lodí v doprovodu dvou torpédovek p?istáli v Toulonu. Nejprve jsme byli internováni v ji?ní Francii v tábo?e Scarpiagne, poté jsme byli děleni na skupiny a naše skupina o 120 zajatcích byla po r?zných peripetiích p?evezena do Biessardu asi 40 km od Le Havru, kde se nacházel německý zajatecký tábor. Do práce se jezdilo na parní?cích na velké zámo?ské lodě. Pracovalo se nep?etr?itě ve dne i v noci na osmihodinové směny, vylo?ovalo se uhlí, brikety, koks, papír, d?íví, obilí bu? na vagony, nebo na velké vle?né ?luny. Dělal jsem velitele pracovní ?ety a tlumo?níka a nau?il jsem se jezdit s lodním je?ábem. Jeden feldvébl Němec p?išel k mé partě a poslouchal moje lidi, jak ?esky a chorvatsky mluví mezi sebou p?i práci. On nerozuměl, tak se mě ptal: „Ti lidé mluví rakousky, ?e?“  Divil se tomu, kdy? slyšel, ?e rakouská ?e? neexistuje a kolika ?e?mi se v Rakousku vlastně mluví. Náš „spojenec“ toho nevěděl.

        Skoro denně jsme viděli p?ijí?dět velké námo?ní lodi s anglickými vojáky, jezdily a? do Rouenu, ?eka byla hluboká.  Jak uviděli německé zajatce,  pok?ikovali na ně  „nieder mit Kaiser!“ Němci zase na ně, Angli?ani se nahrnuli na palubě na stranu k nám, a? se lo? hodně naklonila. Angli?tí vojáci byli v?dy v novém mund?ru jak ze škatulky. Francouzi měli starý spravovaný mund?r. Na frontě a za frontou jsem později pozoroval, ?e Angli?ané jsou moc pyšní, nafoukaní, s nikým se nekamarádili.

        V polovině listopadu jsme byli nákladním zape?etěným vlakem p?evezeni k Pa?í?i a vypuštěni na nádra?í Susy-Bonneuil, odkud jsme šli pěšky k ?ece Marně, kde se stavěl vojenský p?ístav a na něj navazující ?eleznice. Tamější zajatecký tábor byl obsazen pouze Slovany, byli tam zejména Chorvati. Zde jsem pro?il románek v dopisech se Švýcarkou sle?nou Mínou, který se p?erušil v polovině ledna, kdy jsme byli náhle skupina 18 šikovatel? a ?eta?? odvezeni nejprve do Etampes asi 100 km ji?ně od Pa?í?e a poté do Orleansu. Poslední dopisy od Míny jsem obdr?el právě sem, pak u? jsem nic o ní nezvěděl, ani po válce, kdy? jsem psal jí i její matce do Švýcar. Posledním táborem, kde jsme my rakouští zajatci byli internováni spole?ně s Němci z ?íše a Bulhary, byl Carpentras asi 26 km severně od Avignonu.

        V našem baráku bylo asi 60 ?ech?, smýšlením rozdělených do t?í skupin. Já jsem pat?il do skupiny „revolu?ní“, která chtěla rozbití Rakouska-Uherska a pora?ení Německa. Druhá skupina si to p?ála také, ale ze strachu p?ed „Rakušáky“ ml?eli, jen mezi ?ty?ma o?ima nám dávali za pravdu, ale nahlas své mínění se báli pronášet. A? na ?eta?e Karla S., v civilu strá?níka z Plzně, ten chtěl ?eskou autonomii v rámci Rakouska. Pak tu byla skupina t?etí, ta chtěla jen vítězství Německa a Rakouska, z nich si po?ínal a? zu?ivě František P. Měli jsme mezi sebou neustálé slovní p?tky, p?i nich? jsme dostávali najevo, ?e a? bude konec války, ?e se dom? nebudeme smět vrátit, jinak ?e budeme viset.

        4. ?íjna jsme si p?e?etli v novinách „?eskoslovenská samostatnos?“, ?e u? se o to jedná, ?e nám bude povolena naše ?sl. armáda. A tak se nás ten den p?ihlásilo 10,  jako „na po?est“ svátku císa?e Fr. Josefa, do legií. P?ihlášky jsme psali ?esky a francouzsky a p?edali je do kancelá?e. Zajetí, stále mezi dráty a mezi stejnými obli?eji, a pak ty vě?né hádky p?sobily na nás neblaze. Rozhodli jsme se, ?e se p?ihlásíme dobrovolně na práci, na kácení lesa. Se dvěma Němci nás bylo celkem 22.  Ostatní Němci a také Ma?a?i nás prohlašovali za zrádce, ?e jdeme pomáhat Francouz?m, a? nemusíme. My si z toho ale jen tropili smích, měli jsme se dob?e, v lese jsme si va?ili, práce nebyla namáhavá, ?ádný nás nehonil. Denně jsme šli dvakráte p?es město, leccos zajímavého a nového viděli, bylo to trochu jako na svobodě, t?eba s námi chodila strá?. Byli to starší vojáci, celý den hledali v lese laný?e, ani jsme toho nepozorovali, ?e nás hlídají.

         

        Vzh?ru do legií!

        Po Vánocích jsme byli všichni ?eši pozváni do kancelá?e, kde nás o?ekávali dva naši legioná?i. Bratr poru?ík Martínek k nám měl ?e?, ale ?ekl bych, ?e mohla míti lepší ú?inek, kdyby byla pronesena jinak, volena jiná slova, ne? ta, která v mnohých budila hr?zu, t?eba: „naše práce bude krvavá“. Tak dva z u? p?ihlášených ubyli, pod záminkou, ?e po?adují, aby jim byla zachována hodnost. Kde?to my ostatní jsme tam všichni vstoupili jako prostí vojáci. Docílili toho později a setkali jsme se s nimi a? na frontě. Druhý den jsme byli p?estěhováni do baráku po Srbech a v našem baráku se potom mnozí ?eši smutně projevili, kdy? proti nám sch?zovali a mluvili proti celé akci zahrani?ní. Avšak také jeden Němec, ?eta? p?vodem od Mostu, do této doby v?dy mě zdravil „servus Janda“, te? mě zdravil „nazdar Janda“ a p?itom se na mě usmíval. Ten prohlásil, ?e nás zcela chápe a ?e je zcela v po?ádku a naší povinností chtíti svou samostatnos?, ?e nás to jen ctí.

        P?i lou?ení s táborem nám byla ze všeho nejmilejší ?e? mladého bulharského kadeta na rozlou?enou. Mluvil velice pěkně, ?istě a pomalu, ?e jsme mu všichni dob?e rozuměli. ?eši, co s námi nešli, plakali a slibovali, ?e p?ijdou, abychom se ale postarali o to, aby byli dáni do jiného tábora bez Němc?. Druhého dne ráno jsme odjí?děli p?es Avignon do Marseilles.  Tam jsme celých 6 neděl ?ekali na další bratry.

        Poté jsme p?es Toulouse, Bordeaux a Angoulême odjeli do Cognacu. Doprovázeli nás francouzští ser?anti, měli jen pistole, omlouvali se nám, ?e nás nevedou co zajatce, ale ?e nás doprovázejí jen jako pr?vodci. Všichni jsme měli na ?epicích bílo?ervené pásky a u? bez potupných ?ísel a písmen. V Cognacu na nádra?í nás o?ekávala ?eská vojenská hudba, zahrála nám obě naše hymny a vedla do města. Někte?í se v kasárnách dali do tance, kdy? se dostavil generál Janin s kapitánem Šnejdárkem. Rozdělili nás po rotách, dostal jsem se s Rosypalem k 6. rotě 21. pluku. Naše ?eta byla většinou z bývalých srbských zajatc?, několik „Rus?“ a „Amerikán?“. Všichni ale ?eši, a tak jsme si také ?íkali, abychom se rozeznali. Byli jsme ubytováni v prvním pat?e skladiště upraveného k bydlení. Druhý den jsme dostali vojenský oblek, pušku atd. a ve?er u? jsme mohli jíti volně do města na vycházku. Tím u? opravdu kon?ilo naše dlouhé zajetí a my se cítili velice š?astni a svobodni. P?i zapisování šikovatel Chrástek chtěl mě dát zase k saniterák?m, a ?e budu desátníkem. Já jsem však nechtěl ani slyšet, chtěl jsem k st?elc?m a bojovat proti nep?íteli.

        Nastal d?kladný výcvik a postupně se nás nashromá?dilo v Cognacu tolik, ?e jsme se tam nemohli vejít.  Za?al se stavět 22. pluk, a ten byl ur?en do Jarnacu. Jedna ?eta z ka?dé roty měla tvo?it základ roty pluku ?. 22. Všichni jsme chtěli ale z?stat u 21. pluku. Proto se losovalo. Na naši ?etu padl los.

        Po ukon?ení výcviku p?išel rozkaz poslat několik set našich lidí na frontu k Soissons. Neměli býti zatím pou?íváni k útok?m, ale byli po deseti umístěni mezi francouzské vojáky, dr?eli hlídky a pozorovali, jak si francouzští vojáci po?ínají. Po obdr?ení povolení se zapojili do výpad? a vedli si velmi úspěšně. Sotva odešli do zázemí, Němci za?ali ofenzívu a vytvo?ili pr?lom francouzské fronty mezi Soissons a Remeší a? k ?ece Marně k Château-Thierry. Byl to poslední německý úspěch, který stál na obou stranách mnoho krve, Němci ale byli vr?eni zpět a od té doby byli stále v defenzívě.

        My se zatím lou?ili s Cognacem a Jarnacem, jeli vlaky p?es Tours do Darney u Epinalu. Byl jsem spole?ně s p?ítelem Záho?íkem p?eveden od šesté roty st?elc? „na týden ?i dva“ opět k saniterák?m. Kdy? se francouzský léka?, jemu? jsme byli p?iděleni, dověděl, ?e jsem byl ?eta?em u sanity v Rakousku, nechtěl k mému návratu svolit, ?íkal, ?e jsem na správném místě. Nedalo se nic dělat, ?asem jsem se s tím smí?il, zvláště ?e tam z?stal i Záho?ík.

        Na konci ?ervna 1918 p?išlo slavnostní p?edání praporu našeho pluku. Bylo to něco krásného. Zú?astnil se ho francouzský president Poincaré, náš ministr dr. Beneš, mnoho francouzských a spojeneckých vysokých d?stojník?, i srbský tam byl. Bylo p?ítomno také několik starých francouzských vyslou?ilc? z války roku 1870. Pěvecký sbor za dirigování bratra Rytí?e zpíval sborové písně, všichni, oba pluky, jsme zpívali: „Bývali ?echové“ a „Kdo? jsú bo?í bojovníci“. Proběhlo mohutné defilé. Zašli jsme za návrší, se?adili jsme se ve dva mohutné proudy po rotách. Pak jsme vyrazili. Stále se objevovaly nové a nové ?ady. P?ed francouzským presidentem a celou jeho vznešenou spole?ností byla louka, rovina, šli jsme jako ocelové hradby. Dostali jsme pochvalu, všechno velice dob?e dopadlo. Potom byla prohlídka našich ubikací. Měli jsme je okrášlené. Popsané nápisy, ?esky i francouzsky, La Victoire ou la Mort! Vítězství nebo smrt!

         

        V bojích na západní frontě

        Na frontu v Alsasku-Lotrinsku jsme pochodovali pěšky asi 6 neděl, zpo?átku ve dne, později v noci, v?dy 9-10 hodin, a to nejprve do Rouges Mont poblí?e Altkirchu. Odtud jsme zamě?ovacím dalekohledem z dělost?elecké pozorovatelny měli mo?nost pozorovat  Mylh?zy a Basilej. V Mylh?zách state?ně dýmaly komíny, jistě tam Němci vyráběli munici ve dne v noci.

        Francouzská tě?ká artilerie, motorizovaná a na šestikolových autech velice pohyblivá, st?ílela a? 18 km daleko st?elami několik metrák? vá?ícími. Obsluha děl jezdila a bydlela asi v deseti obrovských autech, podobných stěhovacím voz?m. Vozili s sebou dílnu, je?áby, munici, ?ekali, a? se setmí, uschováni pod stromy, aby je aeroplány nevyslídily. V noci p?ejeli na p?edem ur?ená vybetonovaná stanoviště, děla p?ipravili k palbě, rozst?íleli, co chtěli dle programu rozst?ílet, a ráno, kdy? je německé aeroplány hledaly, u? byli dávno na jiném místě. Sešli jsme se s nimi později u Vouziers.

        Do první linie jsme táhli v noci, a sice více napravo ke švýcarské hranici. Po p?íchodu do vesnice na naše stanoviště nás Němci za?ali ost?elovat z děl. Dělové koule létaly se silným hvízdotem p?es naši stodolu, dopadaly ale dále za vesnici. Neměli jsme ?ádných ztrát. Po?ítali jsme s tím, ?e naše no?ní pochody byly vyzrazeny. Z Belfortu jsme poté celá divize, 21. a 22. pluk ?sl. a 119. pluk francouzský, postupovali za st?elby našich protiletadlových děl do Champigny a poté se p?esunuli vlakem do Epernay. Postupně jsme procházeli místy, kde se ji? ?ty?i roky bojovalo. Vše bylo granáty p?eoráno a zpustošeno a? hr?za, tam musely padnout statisíce lidí. Ze starých les? ?ouhalo jako by strniště ze silných strom?, a zbytky strom? byly celé rozštípané nastojato od granát?. Lesy byly vyrabované, Němci v nich zakládali parní pily, ?ezali na místě trámy a prkna, a co nespot?ebovali v zákopech, vozili dom?. ?asto jsme ?etli na sloupu, tady stávala obec ta a ta, marně jsem se namáhal najít stopu alespoň po jediném domě.

        Němci ustupovali, byli jsme ve druhé linii na frontě mezi Soissons a Remeší, denně jsme je pronásledovali 10 a? 20 km. Viděli jsme ú?asná německá opevnění, zákopy, a mnoho drátěných p?eká?ek, a? 16 m širokých ve t?ech ?adách za sebou. K?ly byly ?elezné a po zemi bylo rozházeno plno pichlák? ze ?eleza tak dělaných, ?e v?dycky jeden ostrý hrot byl vzh?ru, a? se to p?evalilo, jak chtělo. P?eká?ky byly v místech, co jsme táhli, málo poškozené, jen tanky nám projely cestu, Němci bez obrany je rychle opouštěli, kdy? jim hrozil obchvat na k?ídlech. Dělost?electva tam byla ohromná spousta a stále p?es nás st?íleli. Vpravo i vlevo zároveň s námi postupovaly a do veliké dálky bylo viděti upoutané francouzské balony. Zatímco sta děl nep?etr?itě st?ílelo, jiných sta děl postupovalo. Pak zase postupovali ti, co p?estali st?ílet vzadu, a st?íleli ti, co je p?edjeli. Jinde fronta stála, a tak nás t?i pluky nalo?ili na velká transportní auta krytá jako stěhovací a p?evezli nás v noci p?es Remeš do Mourmelonu.

        Postupovali jsme dále k Terronu a Vouziers. Ve dne lesem, jinak v noci. Oheň šlehající z jícn? děl p?iosvětloval nám cestu. V první linii jsme se s Francouzi nesetkali, jen ?ídce a daleko od sebe z?stal kulomet, a kdy? na něj naši p?išli, kulomet?ík ukázal rukou: „Boches la-bas!“ a hodil kulomet na rameno a zmizel. My ale to štěstí neměli, na okraji lesa kopali vojáci zákopy. Měli jsme je za Francouze, hlásili se heslem tiše: „?ekoslovak“. Němci hned do nás kulometem a v tom chaosu nám sebrali 11 lidí do zajetí. K tomu jsme měli ztráty, mrtvé a raněné. Ustoupili jsme asi 100 metr?, tam ne? mírně nakloněná rovina, bez zákop?, bez travi?ky. Ka?dý si pod sebou vyhrabal peká? jako zajíc a tam jsme le?eli celý den, nad námi německé aeroplány, ?ídily na nás palbu z děl. Naštěstí Němci špatně st?íleli, jinak by nás tam mohli rozsekat na kaši. Ale stejně jsme měli velké ztráty. Někde tam jsem také ztratil své poznámky.

        P?ed rozedněním jsme zahájili útok. Dělost?electvo bylo obeznámeno, kdy to za?ne, a tu ?ekali u nabitých děl, po zahájení útoku a kdy? jsme neo?ekávaně za?ali útok, potom teprve nám dělali tzv. bará?. Kolem oblasti, kterou jsme chtěli obsadit, dopadalo tisíce granát?, a tou hradbou st?el nemohl nikdo p?ijít Němc?m na pomoc. Dob?e se nám to poda?ilo, obsadili jsme celou tu ?ást lesa, co jsme chtěli a vyst?elili signál: cíl dosa?en! Uko?istili jsme několik děl, kulomet?, minomet? a celé skladiště min. Zajali asi 100 Němc? a další pobili.

        Te? jsme zna?ně zlepšili pozice. Les byl z větší ?ásti hustý, tam se nedalo projít, a šla lesem jedna blátivá cesta, bylo tam poškozeno vodovodní potrubí. Po dobu, co jsme měli trochu ?as, jsme si prosekávali novou cestu, tu dosavadní Němci moc ?asto bombardovali. ?asu se nám nedostávalo, měli jsme mnoho raněných. P?evaziště jsme si z?ídili ve staré pískovně, jáma byla asi 40 krok? dlouhá a 20 široká. Po ošet?ení se tě?ce ranění nosili do Vouziers, tam dělali i menší nutné operace a pak je sanitními auty odvá?eli do zázemí, do nemocnic. Bylo to asi 5 km nosit, někdy nám z města p?išli na pomoc francouzští nosi?i. U jámy-p?evaziště jsme měli zapíchnutý velký ?ervený k?í? – prapor. Ale Němci nic na to nedbali a st?íleli na nás, éra ?ídila palbu, granáty padaly kolem jámy, hlína se na nás sypala, ale do nás se netrefili, a? později v noci. Tak jsme raději prapor ?erveného k?í?e odstranili. P?iběhl jeden bratr Amerikán k nám do jámy, udělal poplach: Němci jdou! Nechal jsem obvazování, sko?il po pušce a nábojích, lehl si na kraj jámy a koukám po Němcích. Bylo jich opravdu hodně, asi 50, ale všiml jsem si, ?e kolem nich jsou naši brat?i s bodáky na puškách. Vynadal jsem tomu poplašenci a šel po své práci.

        Po boji jsem se šel také podívat na zajaté Němce.  Byli to chlapi jako hory, Bavoráci. Stáli vy?azeni ve dvojstupu, kolem nich naše strá?e. Na samém kraji stál v první ?adě chlap-obr, celý po?obaný od neštovic, hr?za z něj šla. Tu p?išel ke mně jeden bratr, abych mu dal cigaretový papírek, který jsem měl schovaný v pouzd?e pod devítirannou pistolí. Otev?u pouzdro, vytáhnu pistol, a tu jsem si všiml, ?e ten po?obaný strachem vyvaluje o?i a svému sousedovi v ?adě ?íká: Schau! (podívej). Vytáhl jsem druhou rukou cigaretové papírky, dal jsem z toho kamarádovi a zas papírky i pistol do pouzdra zpátky a podíval se na Němce. Němec si oddychnul, byl celý zpocený za tu chvilku, utíral si šátkem obli?ej, smál se na mě a ?ekl mi: Es ist warm. Myslel jsem si: však já vím, pro? ti bylo horko.

        Později p?i tábo?ení v lese jsem na svém místě našel krabi?ku a v ní skleněné trubi?ky s ?irou tekutinou, v nich zasazený doutnák s há?kem a rozbuškou a na krabi?ce návod, co se s tím má dělat. P?i opuštění místa natrvalo má se to rozvěsit za há?ky na stromy, zapálit a rychle odejít.  Byl to yperit, kterým Němci zamo?ovali terén. Jediná kapka, kdy? p?išla na holé tělo, vyleptala díru do hloubky a udělal se velký v?ed. Po zapálení kapalina vybouchla, rozst?íkla se po k?oví, a pokud tudy někdo procházel, dostala se snadno na obli?ej nebo na ruce. V létě se vypa?ovala a po vdechnutí z toho mohla být opět smrt.

        8. listopadu k nám ji? do zázemí p?ijel dr. Beneš, měl k nám ?e? o vále?né situaci a p?evratu doma s tím, ?e ka?dou chvíli lze ?ekat německou kapitulaci. A opravdu u? druhý den Němci ?ádali o p?ímě?í. To u? jsme měli na voze rozhlasový p?ijíma? bateriový na sluchátka a jeden náš in?enýr to poslouchal, stenografoval a pak zprávy v?dy napsal na papír a vyvěsil. Po skon?ení boj? nás dopravili do lázeňského měste?ka Vittel, náš 2. prapor 22. pluku byl v měste?ku Attigny. Za týden nás tam objevila jedna ?ena z Darney, udělala poplach a město ?ádalo, aby tam ?echoslováci byli p?elo?eni. A tak brzo rance na zjednané vozy a putovali jsme pěšky 20 km do Darney. To bylo vítání a radosti na obou stranách. A nedo?kavosti, a? pojedeme dom? a kdy. Deváté vánoce na vojně jsem pro?il u? na cestě dom? v italské Padově a 4. ledna 1919 nás na Hlavním nádra?í v Praze uvítal V. Klofá?.  Táhli jsme st?edem města ve ?ty?stupech, rota za rotou, velký jásot a vítání. Potom jsme byli ubytováni v ?ernínských kasárnách na Hrad?anech, měl jsem také dvakrát slu?bu na Hradě, dostal jsem po devíti letech na vojně kone?ně dovolenou. 10. května 1919 jsem byl demobilizován.

         

         

         

        © PhDr. Jaroslava Hlavá?ková, CSc.,

        Srbská fronta v období 1914 -1915 Valjevo ve vále?ných letech

        K získání údaj? o situaci na srbské frontě v období 1914 -1915 a o situaci ve Valjevu a okolí se poda?ilo prostudovat dvě nové publikace srbských autor?.

        Známý srbský historik K. Miloševi? v rozsáhlé knize o osudech rodné země v období 1. světové války uvádí, ?e Srbsko ztratilo 1 244 000 obyvatel (842 000 civilist? a 402 000 voják?),...

        p?i?em? ve svých p?edvále?ných hranicích mělo dle jeho údaj? pouhých 2,9 milion? obyvatel, ztratilo by tedy 43 % svého obyvatelstva.

        Z této knihy vypisuji zajímavé údaje vztahující se p?ímo ?i nep?ímo k pobytu J. Jandy na srbské frontě.

        Rakousko-uherskou armádu z 25% tvo?ili Rakušáci (t.j. rakouští Němci), z 23% Ma?a?i, z 13% ?eši, z 9% Chorvaté, Srbové a balkánští muslimové, z 8% Poláci a Ukrajinci, ze 7% Rumuni a ze 4% Slováci (tj. ?ech? a Slovák? bylo 17%, jejich podíl na po?tu obyvatel monarchie ?inil 16, 5%). D?stojnický sbor byl ze 75% tvo?en rakouskými Němci .

        Po vyhlášení války Srbsku Rakousko-Uherskem 28. ?ervence 1914 se ujal vrchního velení srbské armády korunní princ-regent Alexandr Karadjordjevi? (1888-1934). Tého? dne se na stranu Srbska p?idala ?erná Hora; 6. srpna 1914 se oficiálním prohlášením svého krále Nikoly I. Petrovi?e (1841-1921) stala spojencem Srbska. Po vyhlášení mobilizace a války se srbská vláda p?emístila z Bělehradu (nacházel se témě? na hranici s Rakousko-Uherskem) do Niše (proto i dědova vále?ná zajatecká pošta byla směrována p?es Niš. Zde sídlila i cenzura a st?edisko komunikace s Mezinárodním ?erveným k?í?em). Generální štáb, p?etransformovaný ve vrchní velení, sídlil v Kragujevaci. Ná?elníkem štábu vrchního velení do doby návratu vojvody Radomira Putnika (1847-1917) z lé?ení v Rakousku byl generál S. Stěpanovi? (1856- 1929). Po Putnikově návratu do země z benevolence rakouského velení se jeho zástupcem stal generál ?. Miši? (1855-1921).

        P?esun rakousko-uherských vojsk (16 pěších a 1 jezdecká divize a 8 brigád a 40 letadel) na srbskou frontu byl ukon?en 12. srpna 1914, jejím velitelem byl jmenován generál O. Potiorek (1853-1935). Tého? dne 5. rakousko-uherská armáda v po?tu 80 000 voják? pod velením generála L. rytí?e von Frank (1848-1935) p?ekonala Drinu u Loznice a Lešnice a zahájila postup směrem k městu Valjevu vzdálenému zhruba 100 km. Cílem bylo dobýt v den císa?ových narozenin 18. srpna linii Valjevo-U?ice, postupovat na Niš a k bulharským hranicím. Této ofenzívy se jako kaprál 8. sboru 5. rakousko-uherské armády zú?astnil i E. E. Kisch (jeho zápisky jsou v knize citovány) .

        Na valjevskou frontu byla rozmístěna srbská 3. armáda v ?ele s generálem P. Juriši?em-Šturmem (1848-1921) a dále drinská divize na linii Badovinci-Loznica-Zvornik-Obrenovac-Ljubovica. Štáb armády sídlil ve Valjevu ?. 9 v budově obvodního a městského soudu, regent Alexandr bydlel v domě obchodníka I. Todorovi?e na Karadjorjevi?ově ulici. Srbsku se poda?ilo zmobilizovat témě? 400 000 voják?, chyběl však dostatek vojenského materiálu .

        Ve dnech 16. - 20. srpna 1914 probíhala cerská bitva (dle poho?í Cer, té? uváděna jako bitva na Jadaru, tj. na soutoku ?ek Driny a Jadaru). Skon?ila rakouským neúspěchem a ústupem na levý b?eh Driny. Vy?ádala si p?es 23 000 mrtvých a raněných na rakouské straně v?etně ?eských p?íslušník? 28. pěšího pluku a 16 000 mrtvých a raněných na straně srbské.

        Rakousko-uherská vojska zahájila nový útok 6. zá?í 1914 na linii Srem na ?ece Sávě-území Ma?va-b?eh ?eky Driny a ve směru na Valjevo, p?es které bylo mo?no od jihu pokra?ovat na Bělehrad a obklí?it ho. 15. zá?í 1914 se 6. rakousko-uherské armádě poda?ilo donutit 3. srbskou armádu rozmístěnou na pravém b?ehu Driny na linii Lešnica-Ljubovija k ústupu. P?ekro?ila Drinu a postupně ovládla horské h?ebeny Gu?evo, Boranja, Jagodnja a Sokolská planina; otev?ela se jí cesta k Valjevu.

        25. zá?í vydal velitel 3. srbské armády rozkaz udr?et se za ka?dou cenu na stávajících pozicích a znemo?nit nep?íteli další postup. Po dvaceti dnech boj? se fronta zastavila na linii Ljubovija-Sokolská planina-Jagodnja-Boranja-Gu?evo-dolní tok Driny a? po soutok se Sávou-Zasavica-No?aj-Pri?inovi?. Ani jedna z bojujících stran nebyla schopna podniknout razantní ofenzívu.

        Na konci ?íjna se rakousko-uherskému kombinovanému sboru poda?ilo prorazit srbskou obranu 2. armády v oblasti Ma?vy, obejít poho?í Cer a p?es Koceljevo a Banjani postupovat ji?ním směrem na Valjevo a obsadit ho.

        Pro srbské ozbrojené síly nastala první kritická situace. Na zasedání vlády a vrchního velení 8. listopadu vojvoda Putnik navrhl pokusit se o uzav?ení separátního míru s Rakouskem-Uherskem. P?edseda vlády N. Paši? (1845-1926) pohrozil demisí a po?adavku obnovit boje bylo vyhověno sta?ením se od ?eky Driny a soust?eděním se na vytvo?ení obranyschopné linie na ?ece Koluba?e ze severu a na ?ece Ljig z jihu. Byla zahájena p?íprava k tzv. kolubarské bitvě.

        Na linii nové fronty Obrenovac-Ub-Valjevo se mezi 14.-17. listopadem stáhly 1., 2. a 3. srbská armáda o celkovém po?tu p?es 250 000 voják?. Do 2. 12. se dle hodnocení srbské strany odehrávala defenzivní fáze kolubarské bitvy – stahování armád k ?ece. Generál Potiorek zahájil 16. listopadu 1914 nástup rakousko-uherských vojsk na Kolubaru: 5. armáda obsadila linii Obrenovac-Lajkovac, 6. armáda obsadila b?eh Kolubary a? do soutoku s Ljigem a Ribnicou, 15. a 16. sbor 6. armády se vydal na Valjevo. Spojencem srbských vojsk a brzdou nástupu nep?ítele se stalo náhlé oteplení, které proměnilo bojiště ve velké ba?iny. P?esto 18. listopadu dobyla rakouská vojska Lazarevac.

        Král Petar I. (1844-1921) navštívil místa vále?ných operací a posílil morálku srbských vojsk apely na jejich hrdinství, p?íklad pro potomky a p?ipomenutím zásluh z balkánských válek. 1. prosince došlo k prvnímu p?eběhnutí ?eských voják? k Srb?m (2 podd?stojníci 42. honvédské divize), kte?í informovali srbské velení o zhoršující se bojeschopnosti rakousko-uherských vojsk.

        Nový velitel 1. srbské armády generál ?. Miši? zahájil ofenzívu 2. prosince, a?koli tentý? den rakousko-uherská vojska dobyla Bělehrad. K 5. prosinci 1914 bylo ovládnuto poho?í Suvobor a zabráněno postupu rakousko-uherských vojsk z jihovýchodu do údolí ?eky Kolubary a k Valjevu. Generál Miši? byl 4. prosince povýšen na vojvodu. Dunajská divize 1. srbské armády obešla 6. 12. poho?í Maljen a p?ešla komunikaci spojující U?ici s Valjevem na postupu k Valjevu z jihozápadní strany. Moravská a Drinská divize 1. srbské armády postupovala k Valjevu z jihovýchodní strany od Ljigu v sou?innosti se 3. armádou. 3. armáda jen do 7. prosince p?i postupu k Valjevu zajala p?es 6 500 rakousko-uherských d?stojník?, podd?stojník? a vojín?.

        Generál Potiorek vydal 7. 12. rozkaz, aby 6. armáda zahájila ofenzívu a udr?ela linii fronty poho?í Povlen-Valjevo-?eka Kolubara-Bělehrad a aby 13., 15. a 16. armádní sbory udr?ely své pozice. Vojvoda Putnik p?ikázal 1. srbské armádě vytla?it nep?ítele na linii Kolubara-Valjevo, 3. armádě spole?ně s Drinskou divizí udr?et trojúhelník město Ljig, soutok Kolubary s ?ekou Ljig a Valjevo, 2. armádě z?stat v záloze a být p?ipravena k útoku na Kolubaru. U?ická divize měla za úkol vytla?it nep?ítele z prostoru Ra?an-Kosjeri?. 8. prosince 1914 ráno zahájila 1. srbská armáda postup k Valjevu, na linii Valjevo - Divci zlomila odpor a tého? dne ve?er vstoupila do města. 9. prosince bylo obsazeno celé město. K 9. prosinci 1914 utrpěla rakousko-uherská vojska porá?ku na linii ?eky Driny na západě a? po poho?í Kosmaj. Srbská ofenzíva skon?ila 15. prosince 1914 osvobozením Bělehradu, vítězná Kolubarská bitva návratem srbských vojsk na hranice Dunaje, Sávy a Driny .

        V kapitole knihy cele věnované dějinám Valjeva a okolí vztahující se k období první světové války popisuje Z. Rankovi? nezměrné utrpení civilních obyvatel města i p?íslušník? srbské armády a zajatc? následkem vypuknutí infek?ních nemocí. V celém Srbsku zahynulo na epidemie 100 000 civilist?, 30-35 000 voják? a 30 000 vále?ných zajatc?.

        Z. Rankovi? rozsáhle cituje z ?lánku srbského noviná?e V. M. Jovanovi?e opublikovaného 9. prosince 1914 v listu „Politika“ popisujícího hr?zy ve městě, zejména hromady nepoh?bených mrtvých v budově gymnázia, v budově městské nemocnice a v kasárnách 15. a 17. pluku. Tehdejší zpravodaj „Politiky“ obviňuje „špinavé a zavšivené Rakušáky“, ?e zanesli do města tyfus a choleru a p?i ústupu zanechali ve Valjevu témě? t?i a p?l tisíce svých nemocných a raněných . Následně autor uvádí celá jména léka?? místního p?vodu, léka?? nep?átelských armád i neutrálních stát? (nap?. zdravotnické mise USA) zem?elých ve Valjevu na epidemie v období leden – únor 1915 . 5. dubna 1915 zem?ela na tyfus p?ímo ve Valjevu významná srbská malí?ka Nadě?da Petrovi? (1873-1915), která zde slou?ila jako dobrovolná zdravotní sestra. Vojenské hroby ve Valjevu se staly největšími vále?nými h?bitovy na území Srbska.

        Kniha Z. Rankovi?e obsahuje i dobové snímky ulic a budov města v?etně gymnázia, kasáren, pivovaru a jeskyně, kde byl J. Janda na výletě.

        4. zá?í 1915 se Bulharsko za p?íslib obrovských územních zisk? p?ipojilo k Úst?edním mocnostem. 6. zá?í 1915 vrhlo na Srbsko 4 divize, Rakousko-Uhersko a Německo po šesti divizích. Ofenzívu ve směru od Sremu a severovýchodní Bosny vedla 3. rakousko-uherská armáda, z ji?ního Banátu 11. německá armáda a ze západního Bulharska vyrazila 1. a 2. armáda, vše o síle 800 000 voják? pod vrchním velením německého polního maršála A. von Mackensena (1849-1945). Srbsko na 1 150 km fronty disponovalo ji? jen 300 000 vojáky, rozdělenými do operativních skupin. Kone?ný útok proti Srbsku byl zahájen 5. ?íjna 1915, ji? 10. ?íjna byl po krvavých bojích a bombardování jednotkami Mackensena dobyt Bělehrad. Za další dva týdny po obsazení linie ?ajetina-poho?í Rudnik-poho?í Suvobor-Topola-Arandelovac-Palanka-Petrovac na Moravě vojsky Úst?edních mocností bylo o výsledku operace rozhodnuto.

        Ústup srbských vojsk do Albánie a ?erné Hory a utrpení civilního obyvatelstva za okupace je nazýváno „Srbskou Golgotou“. Z vále?ného i morálního hlediska se jednalo o slo?ité rozhodnutí, motivované ?ádostí o poskytnutí pomoci ze strany Dohody a obnovením bojeschopnosti srbské armády. Valjevo bylo Srby opuštěno 22. ?íjna a rakousko-uherská vojska je okupovala o t?i dny později. Okupa?ní správa za?ala tvrdě stíhat místní obyvatelstvo. K osvobození došlo a? 31. ?íjna 1918.

        Srbská vláda opustila Srbsko 24. listopadu, do Skadaru p?ijela 28. listopadu 2015. Vrchní velení ozbrojených sil odešlo 26. listopadu, do Skadaru p?ibylo 6. prosince 1915. Anabáze témě? 115 000 voják? a d?stojník? probíhala do 21. ledna 1916, od ?íjna 1915 do ledna 1916 ?inily ztráty v boji a na ústupu 70 000 voják?.

        V lednu 1916 vláda a vrchní velení (zejména princ-regent Alexandr) obvinily z chyb generální štáb, který byl v?etně ná?elníka R. Putnika odvolán. Novým ná?elníkem byl jmenován bývalý velitel 1. armády generál P. Bojovi? (1858-1945), 20. ?ervna 1918 jej vyst?ídal vojvoda ?. Miši?.

        Slovník, vysvětlivky, komentá?e

        abfertigung něm. zde: p?evzetí rozkaz? a pošty, odevzdání hlášení na velitelství voj. sboru

        ablézung něm. vyst?ídání ve slu?bě

        akcesist (akcezist) ?ekatel ú?ednického místa, kancelá?ský podú?edník, zapisovatel

        Albrechtské (Štefánikovy) kasárny kasárna arcivévody Albrechta v Praze na Smíchově, dnes Justi?ní palác

        alejkum salem („mír i Tobě“) odpově? na pozdrav „salem alejkum“

        Amerikáni zde: ?echoameri?ané bojující v legiích, té? jednotky americké armády ú?astnící se boj? 1. světové války v Evropě

        anilinová barva tehdy jedovatá, vyrobená na bázi aminobenzenu, benzenaminu ?i fenylaminu

        aparát zde: za?ízení pro dezinfekci osob a šatstva

        apparatsmann zde: pomocník p?ipravující raněného k operaci

        Arnauti hist. turecké ozna?ení Albánc? a obyvatel p?ilehlých horských oblastí, p?v. zejména voják? slou?ících v turecké armádě

        Arumuni (moderní ozna?ení národa) p?íslušníci románského národa ?ijící rozptýleně v oblasti ji?ního Balkánu, zejména v severním a st?edním ?ecku, Makedonii, jihozápadním Bulharsku, ji?ní a st?ední Albánii. Vlachs (st?edověký termín), v ?ecku jsou ozna?ováni jako Vlahoi, v Albánii jako Vllehe. V Albánii je jejich po?et dnes odhadován na 200 000. Hovo?í arumunštinou, latinským jazykem blízkým rumunštině, jazyk má mnoho dialekt?. V sou?asné době p?es snahu o?ivit jazyk probíhá asimilace s většinovým obyvatelstvem balkánských stát?. Věnovali se zejména pastevectví, stavěli svá obydlí z proutí.

        arsenál zbrojnice

        Asinara ostr?vek ve St?edozemním mo?i rozkládající se severozápadně od Sardinie, rozloha 51, 9 km2 stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie. Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. . Od r. 1885 v majetku italského státu, slou?il jako karanténní stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie.  Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. 

        Autrichiens fr. Rakušáci

        batalion pluk

        bergsalié?i oddíly italské armády vytvo?ené v 1. pol. 19. století, vysoce mobilní jednotky lehkých st?elc?. Sou?ástí uniformy byl klobouk se širokou obrubou zdobený ?ernými kohoutími péry. V 1. sv. válce jich bojovalo asi 210 000.

        bitva na ?ece Kolubara 3.-14.12.1914; vítězství Srbska nad rakousko-uherskou armádou bez ohledu na její po?etní p?evahu. 1. srbská armáda obsadila 9. 12. Valjevo. Srbové zajali 76 000 nep?átelských voják?. Srbský velitel ?. Miši? byl povýšen na vojvodu, O. Potiorek byl odvolán a nahrazen arcivévodou Ev?enem jako nejvyšším velitelem balkánské armádní skupiny. Dalších 10 měsíc? Rakousko proti Srb?m nevystoupilo. Síly byly p?esunuty na italskou frontu. Ztráty Srbska spolu s epidemií tyfu v zimě 1914-1915 srbskou armádu oslabily a v roce 1915 z?stala v defenzívě spoléhajíc na pomoc spojenc?, která však nep?išla.

        boerský búrský, p?ipomínající klobouky Búr? z období anglo-búrské války na p?elomu 19. a 20. stol.

        cimprlich něm. choulostivý, rozmazlený, ned?tklivý

        cugsfíra něm. Zugsf?hrer, ?eta?

        ?i?a srbo-chorv. sta?ík, strýc

        ?aur nevě?ící, zejména k?es?an (ozna?ovaný takto vyznava?i islámu)

        desentér desertér

        Deutschmeist?i zde: 4. dělost?elecký pluk (zal. na konci 17. st.) rakousko-uherské armády

        dienstreglamá něm., fr. slu?ební ?ád

        Etappentrainzug něm. zde: vojenský konvoj p?epravující mu?stvo a vojenský materiál

        fasunk, fasuňk náklad na voze, p?íděl potravin

        feldkurát vojenský kněz

        feldruf něm. heslo (hist.: polní p?íhlas)

        feldšpitál něm. polní nemocnice

        feldvébl, felák něm. (Feldwebel) šikovatel

        febris recurrens návratná hore?ka, st?ídání hore?natých stav? s 1–2 dny normální teploty (typicky p?i malárii, b?išním tyfu)

        flota námo?nictvo

        Foch, Ferdinand (1851-1929), francouzský maršál, hrdina 1. světové války, v b?eznu 1918 jmenován vrchním velitelem Spojeneckých sil. Pod jeho velením byl zastaven postup německých jednotek v druhé bitvě na Marně v ?ervenci 1918 a zahájen protiútok. V listopadu 1918 p?ijal německou kapitulaci v ?elezni?ním vagónu v Compiègne. Hrál d?le?itou roli na Pa?í?ské mírové konferenci.

        fortšristmesif zkomol. dle p?edpisu

        fráter zde: kněz s ni?ším svěcením

        gruppo it. zde: oddělení

        halt! něm. povel zastavit, stát!

        Hindenburg, Paul von (1847 - 1934), německý polní maršál, významná osobnost 1. světové války, prezident Německa v letech 1925 -1934. V pamětech J. Jandy jeden z voják? p?ipomíná vítězství Hindenburga nad Ruskem v bitvách u Tannenbergu a u Mazurských jezer v roce 1914 a krutost v??i nep?átelským voják?m.

        Hroby v dáli vále?ná iniciativa setníka Lenze, stavba pomník? (kenotaf?) na frontách zahynulým voják?m v místě jejich p?vodu. Vytratilo se z obecného povědomí.

        infanterie dělost?electvo

        Janin, Pierre-Thiébaut-Charles-Maurice (1862-1946), od dubna 1916 francouzský generál a vojenský velitel. Vedoucí francouzské vojenské mise na Sibi?i v době ruské ob?anské války. Nositel ?ádu bílého lva (1923).

        jednoro?ák jednoro?ní dobrovolník

        ka?amak kaše, p?ipravovaná zejm. z kuku?i?né mouky

        kamot rak. zde: se?azený, nastoupený, upravený

        kantina zde: prodejna pro zajatce

        kaprál it. (Korporal) ni?ší vojenská hodnost, desátník

        kavalerie jezdectvo

        kellner něm. ?íšník

        komisárek vojenský chléb kyselé chuti

        komita p?íslušník srbských partyzánských jednotek („komite“, major Vojislav Tankosi?) p?vodně bojujících v Makedonii proti osmanským jednotkám

        konduktér pr?vod?í

        korpskomando, korpskomanda něm. velení vojenského sboru

        Kronprinz něm. zde míněn korunní princ Bed?ich Vilém (1882 – 1951), syn německého císa?e Viléma II.

        ku?a srb. d?m

        kuláš zast. guláš

        Kunte, Ladislav (1874-1945), děde?k?v bratranec L. Kunte byl významným ?initelem protirakouského i protifašistického odboje. Spoluzakladatel Volné myšlenky, redaktor ?asu a Národního osvobození. Za okupace spolupracoval pod pseudonymem ?eněk Věrný s ilegálním ?asopisem V boj. Od r. 1940 vězněn, zejména v Ebrachu. Zem?el ve Straubingu p?i pochodu smrti v roce 1945. Publikoval p?edevším na téma úlohy nábo?enství v moderní spole?nosti, jeho práce se vyzna?ují vyt?íbeným a i dnes ?tivým stylem. Nap?. viz na internetu dostupné vzpomínky na Jana Herbena.

        lágrovat něm.tábo?it

        lajtnant něm. (Leutnant) poru?ík

        landšturmák něm. ( Landsturm) ?len domobraneckého vojska

        landwehrák, landvérák něm. (Landwehr) ?len zeměbraneckého vojska

        Lejhanec, Václav, rakousko-uherský diplomat, v období 1. světové války konzul v Dra?i (Durres). Dra? tehdy byla tehdy sídelním městem albánského kní?ete W. Wieda a hlavním městem Albánského kní?ectví. P?ešel do ?eskoslovenské zahrani?ní slu?by, v letech 1919-1921 nap?. p?sobil jako vedoucí ú?adu delegáta ?SR v Ma?arsku. Generálním konzulem v Dra?i byl v té době Alfred Rappaport (1868-1946).

        lettres fr. dopisy

        losung něm. zde: heslo dne

        mantl něm. vojenský pláš?

        marodní kniha něm. kniha nemocných

        marodvisita něm.návštěva nemocného u léka?e

        maršbatalion prapor s pozdějším datem mobiliza?ní a pochodové pohotovosti, slo?ený většinou ze zálo?ník?, ur?ený k doplnění ztrát, p?ipravující se k p?esunu na frontu (pochodový prapor)

        maršrúta něm. pově?ení k pracovní cestě

        mantúra vojenský oblek

        merhaba arab., tur. uvítání, pozdrav („vítej!“)

        Miši?, ?ivojin (1855-1921) srbský polní maršál (vojvoda) a nejúspěšnější srbský vojenský velitel v období 1876-1918. Velel 1. srbské armádě v bitvě na ?ece Kolubá?e (1914), ú?astnil se velkého ústupu p?es hory do Albánie v zimě 1915-1916, porazil a donutil k ústupu bulharskou armádu v bitvě u Gorniceva v roce 1916 a p?i pr?lomu soluňské fronty v zá?í 1918 byl ná?elníkem nejvyššího velení. Poté ná?elník generálního štábu armády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?.

        náredník (srbský felák) ni?ší srbský d?stojník

        obrlajtnant něm. nadporu?ík

        oficírsmená? něm., fr. d?stojnická kuchyně

        ohne Schritt něm. postup vp?ed nikoli pochodovým krokem (nebezpe?í rozkolísání vratkého mostu, „break step“)

        para, krejcar drobné mince srbské/rakouské

        pasírka něm. povolenka

        Paši?, Nikola (1845 -1926), významný srbský politický ?initel a diplomat, pětinásobný p?edseda vlády srbského království, první (celkem t?ikrát) p?edseda vlády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?. V pamětech vzpomínán pro sv?j mohutný krásný plnovous.

        pelerína it. pláštěnka, volný pláš? bez zapínání

        Petar I., Karadjordjevic (1844 – 1921), 1903 – 1918 poslední srbský král, první vládce Království Srb?, Chorvat? a Slovinc? (1918 – 1921)

        Pferdespital něm. koňská ošet?ovna

        piklhaubna něm. pruská vojenská helma s kovovým hrotem na vrcholu

        piksla něm. zde: kryt poloosy kola vozu

        pionérsébl něm. vojenská šavle, sou?ást výzbroje

        pioný?i, pioné?i něm. zde: ?enisté

        posichrovat něm. pojistit, zajistit

        Potiorek, Oskar (1853-1933) rakousko-uherský vojenský ?initel. 1911-1914 guvernér v Bosně a Hercegovině, svědek atentátu na následníka tr?nu Františka Ferdinanda d´Este 28.6.1914. 1914 vrchní velitel rakousko-uherské armády v srbské kampani, pora?en v bitvě u Ceru a na ?ece Kolubá?e, 1.1.1915 zbaven vrchního velení

        profesor P. známý pra?ský léka?, profesor, dle svědectví pamětí na frontě lé?il zp?sobem nevybo?ujícím z praktik vojenského „lé?itelství“ bě?ného v rakousko-uherské armádě

        Putnik, Radomir (1847-1917) srbský polní maršál, ná?elník generálního štábu srbské armády v období balkánských válek a 1. světové války. Ú?astník všech válek, vedených Srbskem v letech 1876-1917. V ?íjnu 1915 po zahájení ofenzívy spojených rakousko-uherských, německých a bulharských sil o 300 000 mu?? pod velením polního maršála A. von Mackensena rozhodl Putnik 31.10.1915 o ústupu srbských armád. Poslední boje byly vedeny na Kosově poli (19.- 24.11.). 25. listopadu kone?né rozhodnutí o ústupu p?es albánské hory. 155 000 voják? došlo do p?ístav?. V lednu 1916 byl odvolán z postu a zem?el v Nice.

        rakije pálenka

        raport hlášení

        rast něm. odpo?inek

        Rauberinsel něm. loupe?nický ostrov

        règime de faveur fr. zde: zvýšený p?íděl jídla na osobu a den

        Regimentsarzt (Reg. Arzt) něm. plukovní léka?

        rekonvalescent lat. zotavující se pacient

        Reserve Feldmaroden Haus něm. rezervní polní nemocnice

        Ristung něm. výzbroj

        salem alejkum arab.uvítací muslimský pozdrav „salam alejkum“ („mír s vámi / vám“), odpově? „alejkum salam“

        saniterák vojenský ošet?ovatel

        separace oddělení

        studovat zde: zabavit

        Slavonie ní?inné úrodné území rozdělené mezi Chorvatsko a Srbsko, historická země le?ící mezi ?ekami Drávou, Sávou a Dunajem

        Stationskomando něm. posádkové velení

        stra?ár srb. strá?ce

        štram něm. fešně, švihácky, upraveně, dle p?edpisu

        Šnejdárek, Josef (1875-1945) generál ?s. armády, 1899 vstoupil do fr. cizinecké legie, v době formování 21. st?eleckého pluku jmenován pomocníkem velitele pluku

        Šváb, švába srbské pohrdavé ozna?ení voják? nep?átelské rakousko-uherské armády bez ohledu na jejich národnost

        tagskaprál něm.kaprál v denní slu?bě

        tagwach něm.budí?ek

        therový papír (térový) asfaltem napuštěný, pou?ívaný v nedávné době zejména na izolaci st?ech

        trén něm.vojenský zásobovací oddíl, vozatajstvo

        t?etí výzva vojáci povolaní do slu?by ve t?etím kole, většinou zálo?níci věkově starší

        Vergatěrung něm. p?v. Vergatterung, vojenský signál, povel ke shromá?dění vojska na ur?ené místo, poplach, nástup

        Verpflekscetl něm. poukaz na ošet?ení

        Vilém II. (1859-1941), německý císa? a pruský král v letech 1888-1918

        Vopi?ka, Karel (1857-1935), úspěšný ?echoameri?an, podnikatel, ?editel a později spoluvlastník pivovaru Atlas Brewery v Chicagu, ve?ejný ?initel. Dle ?lánku opublikovaného ?echoamerickým listem Denní hlasatel dne 16.8.1913 byl „ Charles“ Vopi?ka tohoto dne navr?en Státním departmentem na funkci budoucího velvyslance USA v Rumunsku, Srbsku a Bulharsku. Po následném jmenování prezidentem W.Wilsonem zastával funkci v letech 1913-1920. ?len ?eskoslovenské národní rady v Pa?í?i. Viz nejnověji knihu Czechs of Chicagoland. Ed. by M.Sternstein. Charleston, SC., Arcadia Publishing, 2008. 127 pp. ISBN 13 9780 7385 5178 4.

        wendlovka, vendlovka (dle konstruktéra Werndla) puška zadovka pou?ívaná v rakousko-uherské armádě

        z?ídla u Padovy Euganee Terme, lázeňská oblast jihozápadně od města Padovy v severní Itálii

        zuávský pluk, zuávové obecně koloniální vojáci muslimského vyznání, jednotky lehkých st?elc? francouzské armády zalo?ené v 1. pol. 19. století v Al?írsku s nápadnou orientální pokrývkou hlavy, v době 1. světové války slou?ili v khaki uniformě a hlavu jim pokrýval ?ervený fez

        zupák voj.slang p?ezdívka podd?stojníka, zejm. šikovatele

        แสน รัก คาเฟ่ แพทเทิร์น เสื้อผ้า กางเกง ยีน ส์ สี ซีด ชาย คาเฟ่ บน เครื่องบิน กางเกง hara ราคา ครีม ทา ท้อง ลาย หลัง คลอด ยี่ห้อ ไหน ดี วิตามิน บี บำรุง สมอง อาหาร เสริม วิตามิน อี วิตามิน ซี ไบ โอ ซี เสื้อผ้า ขายส่ง ราคา ถูก ครีม snail white แบบ ซอง รองเท้า อุดม เอก กางเกง สี น้ำตาล ผู้ชาย รองเท้า slip on ผู้หญิง 2019 คาเฟ่ เจดีย์ รองเท้า หัว ตัด รองเท้า nike air max 90 ของ แท้ ครีม กันแดด ล อ รี อั ล สี เขียว ดี ไหม กางเกง ยีน ส์ ผ้า ยืด ชาย เสื้อผ้า ฮิ ป ฮ อป ผู้หญิง ig คาเฟ่ ใน บาง แสน กระโปรง ใส่ ทำงาน รองเท้า belongse ทา ใต้ ตา ครีม รักแร้ เสื้อ ผู้หญิง อวบ รองเท้า coach ผู้หญิง สี ทา รองเท้า หนัง วิตามิน ซี พี่ จุน แบบ เสื้อผ้า ปาเต๊ะ ผู้หญิง ผ้าใบ เสริม ส้น รองเท้า ยาง ผู้ชาย ครีม ทา หน้า ก่อน นอน dior เครื่อง สํา อา ง ขายส่ง รองเท้า มือ สอง 40 รองเท้า ใส่ ใน บ้าน miniso คาเฟ่ แถว บาง หว้า dhc ดี ไหม วิตามิน e dhc ทำ ครีม รองเท้า ราคา ส่ง สํา เพ็ง รองเท้า ไน กี้ แตะ ร้าน จ้ ว ด คาเฟ่ air jordan dior ราคา วิตามิน บำรุง สายตา และ สมอง ร้าน คาเฟ่ แปดริ้ว วิตามิน คี โต ครีม venda ดี ไหม กางเกง ผูก เอว รองเท้า ส้น หนา ร้าน คาเฟ่ เล็ก ๆ ครีม คิว เพรส แบบ ซอง สี ฟ้า โจ ลี น่า พลัส ครีม กันแดด ครีม พี่ ก้อง ครีม นวด หน้า ยี่ห้อ ไหน ดี ครีม ทา หน้า ตอน กลางคืน รองเท้า เด็ก นักเรียน เสื้อ เร ย่อ น ขายส่ง 50 เจ ล ใบ บัวบก เซ เว่ น รองเท้า สตรี ท ครีม ทา สิว ผด วิตามิน ซี อึน ดัน กิน ตอน ไหน รองเท้า kito ผู้หญิง ครีม ทา ผิว ชุ่มชื้น pantip ครีม ลด ฝ้า ใน เซ เว่ น กางเกง ทรง ลุง คน อ้วน รองเท้า วิ่ง new balance fuelcell วิตามิน dhc กิน ตอน ไหน รองเท้า ช่าง ครีม เจ ล ว่า น หางจระเข้ คน อ้วน ใส่ กางเกง ยีน ส์ ส กิน แคร์ เกาหลี 2020 รองเท้า superstar กางเกง กระบอก วิตามิน บี ช่วย เรื่อง อะไร กางเกง ยีน ส์ mc ลด ราคา ร้าน คาเฟ่ เจริญกรุง ผูก เชือก รองเท้า วิน เท จ air jordan dior ราคา กระโปรง ค ริ สมาส size เสื้อ เด็ก ร้าน ตัด ขา กางเกง ใกล้ ฉัน กางเกง ขา สั้น ผู้หญิง uniqlo nike dior ราคา naturalizer สาขา คาเฟ่ เมือง นนท์ ครีม สับปะรด ใส่ สูท กับ กางเกง ยีน ส์ ชาย adidas วิ่ง กันแดด snail white ครีม ลํา ไย แก้ ฝ้า pantip รองเท้า ผ้าใบ ส้น สูง adidas วิตามิน แก้ หวัด กันแดด โอ เล ย์ เด รส ผ้าขาวม้า รองเท้า หนัง timberland ครีม ที่ ใช้ แล้ว หน้า ขาว เซ เว่ น ครีม ให้ ความ ชุ่มชื่น ผิว หน้า ร้าน เสื้อผ้า taobao pantip กิน วิตามิน เยอะ รองเท้า under armour ดี ไหม ส กิน แคร์ คน หน้า มัน รองเท้า ที่ เหมาะ กับ ชุด เด รส nivea โลชั่น ครีม vit c กันแดด my choice ครีม พี พร้อม พลัส แตะ lacoste nat c pantip กางเกง โม โม ทา โร่ ร้าน กาแฟ วิว สวย ใกล้ ฉัน เซ รั่ ม ที่ ดี ที่สุด 2019 ครีม ทา หน้า ขาว ผู้ชาย รองเท้า คั ท ชู ส้น สูง 2 นิ้ว physiogel ai cream หน้า มัน วิตามิน บํา รุ ง ผิว pantip กางเกง ยีน ส์ hara ทรง กระบอก เล็ก แฟชั่น กระโปรง ยีน ส์ รองเท้า ผ้าใบ เครื่องสำอาง ขายส่ง คาเฟ่ ปลายนา คาเฟ่ แถว บาง หว้า คาเฟ่ เทียน ทะเล biotin ผม ร่วง เน้น นม คาเฟ่ ส ตั๊ ด nike hypervenom ไซส์ รองเท้า adidas kid เสื้อ สี แสด ครีม ทา ใต้ ตา ยี่ห้อ ไหน ดี แบบ กระโปรง ผ้า ปาเต๊ะ รองเท้า ทํา งาน ผู้หญิง ใส่ สบาย กระเป๋า ใส่ ส ตั๊ ด รองเท้า skechers go run วิตามิน เล ซิ ติ น วิตามิน เอ บํา รุ ง สายตา โอ เล ย์ วิ ป ครีม เสื้อ ยืด กางเกง ยีน ส์ รองเท้า ผ้าใบ เสื้อ แขก ผู้หญิง แค ป ชั่ น คาเฟ่ ใน สวน เสื้อผ้า โบ้ เบ้ เสื้อ bape ราคา รองเท้า แตะ หุ้ม ส้น ชาย กาแฟ อ เม ซอน เปิด กี่ โมง รองเท้า ผ้าใบ ใส่ เดิน นาน ๆ 2020 ที่ วาง เครื่อง สํา อา ง ครีม ช่วย ผิว ขาว รองเท้า หน้า ฝน กาแฟ อารีย์ แบบ เสื้อผ้า ปาเต๊ะ สวย ๆ ครีม อา ร์ เช่ รองเท้า วิ่ง shopee รองเท้า รัด ส้น สี ขาว ครีม สลาย ฝ้า ไวท์ เท น นิ่ง เซ เว่ น กางเกง ยีน ส์ 7 ส่วน ผู้หญิง รองเท้า โฮ ส เตอร์ กางเกง ใน ขา สั้น เจ้า หญิง ขายส่ง balenciaga เสื้อ ยืด ครีม เลท มี อิน กางเกง ยีน ส์ เอว สูง ขา กระบอก เล็ก เสื้อผ้า รามอินทรา ตัว ละ 5 บาท วิตามิน ผู้ สูงอายุ ื nike thailand รองเท้า สํา ห รับ ยืนนาน ๆ คาเฟ่ ม น คาเฟ่ แมว เกษตร วิตามิน ซี ไบ โอ ซี รองเท้า scholl แก้ รองช้ำ converse all star สี ดํา วิตามิน บำรุง สายตา ยี่ห้อ ไหน ดี 2019 คาเฟ่ กาด หลวง กางเกง ยีน ส์ สี ขาว เอว สูง ครีม มาร์ค ผิว ขาว โสม กระปุก เหลือง ฉีด วิตามิน pantip ชื่น ใจ คาเฟ่ ครีม โสม ซิ น ซ์ ส กิน แคร์ สิว ผด รองเท้า superstar วิตามิน เค 2 รองเท้า ใส่ ทํา งาน เพื่อ สุขภาพ ทำ ครีม แฟชั่น คอนเวิร์ส ผู้หญิง กางเกง ยีน ส์ mc ลด ราคา รองเท้า คอม แบ ต พร้อม คาเฟ่ ครีม ทา ขา หนีบ ดํา ใน วัต สัน คาเฟ่ แถว เจริญนคร ครีม บุญ มี กางเกง ยีน ส์ สี ซีด ชาย วิตามิน ซี 500 mg ยี่ห้อ ไหน ดี วิตามิน รวม สำหรับ เด็ก วิตามิน เฮ โม วิ ต เสื้อ john henry รอบ ดวงตา กาแฟ อ เม ซอน ใกล้ ฉัน แบบ กางเกง ผ้า ไหม ผู้หญิง sana ครีม เซ รั่ ม กลางคืน รองเท้า ไน กี้ สีชมพู กระโปรง ใส่ ทำงาน เสื้อ ยืด ig ไก่ กา คาเฟ่ คอ ล ลา เฮ ล ท์ คอ ล ลา เจน พลัส วิตามิน ซี คอนเวิร์ส all star adidas pure boost ราคา วิตามิน ซี องค์การ เภสัช shopee ร้าน ตัด ขา กางเกง ใกล้ ฉัน ครีม ทา ผิว ซี รี น วิตามิน ยี่ห้อ ไหน ดี pantip เซ รั่ ม ออ แก นิ ค วิตามิน บํา รุ ง สายตา ใน เซ เว่ น cafe khaoyai ขายส่ง เสื้อ ครีม กันแดด มิส ที น โลชั่น aveeno ครีม ทา แผล วิตามิน ซี แบ ล็ คม อ ร์ 1000 mg สถาน ที่นั่ง ชิ ว ครีม นา มุ ไลฟ์ ส เน ล ไวท์ บํา รุ ง รอบ ดวงตา รองเท้า สํา ห รับ ยืนนาน ๆ ร้าน เสื้อ มือ สอง we cottage บาง แสน โลชั่น ส้ม วิตามิน ซี กา ร์ นิ เย่ แบบ ซอง คาเฟ่ ย้อน ยุค วัด พิกุล ทอง เครื่อง สํา อา ง สิ วัน นา nike zoom pegasus 35 turbo ราคา เสื้อ ลด ราคา we cottage บาง แสน อาย ครีม ทา ตอน ไหน กางเกง สี น้ำตาล ผู้ชาย รองเท้า ออก กํา ลังกา ย ผู้หญิง 2020 กางเกง ยีน ส์ เด็กชาย วิตามิน บี รวม แบ ล็ คม อ ร์ กางเกง ก้างปลา รองเท้า วิ่ง ผู้หญิง pantip กางเกง ยีน ส์ ชาย ขา กระบอก รองเท้า ขาว ล้วน ครีม จู จู เน่ ครีม โสม ควีน โกลด์ วิตามิน ซี กิน วัน ละ กี่ เม็ด โร ชา คาเฟ่ คาเฟ่ ลับ เยาวราช ไอ ดิน คาเฟ่ รองเท้า adidas nmd ผู้หญิง วิตามิน แก้ สิว ผลิตภัณฑ์ ลด เลือน ฝ้า กระ เซ เว่ น ครีม รักษา ผิว ไหม้ แดด กางเกง ส แล็ ค ผู้หญิง อ้วน เสื้อ สามเหลี่ยม ครีม cos nine ครีม องุ่น กิ ฟ ฟา รี น รองเท้า แก รน ด์ สปอร์ต ชุด ราตรี กางเกง อ อย บำรุง ผิว หน้า ร้าน คาเฟ่ เล็ก ๆ โสม กระปุก เหลือง รองเท้า ปั่น จักรยาน ผู้หญิง คาเฟ่ บน เขา สาม มุข size เสื้อผ้า เด็ก กางเกง ยืด ขา สั้น วิธี กิน อึน ดัน กางเกง 5 ส่วน เข้า รูป ครีม ทา ส้น เท้า แตก scholl เสื้อ คลุม ผ้า พื้นเมือง เยล ลี่ วิตามิน วิตามิน ซี แบบ ไหน ดี jelly bunny รองเท้า ครีม ริ้ว รอย กันแดด คน ท้อง รองเท้า รัด ส้น แฟชั่น รองเท้า แตะ วิ่ง มาราธอน วิตามิน 21st century ดี ไหม อายุ 50 ควร ใช้ ครีม บำรุง แบบ ไหน คาเฟ่ ทองหล่อ เอกมัย วิตามิน สลาย ฝ้า กันแดด หน้า ฉ่ำ รองเท้า yeezy 350 วิตามิน centrum โลชั่น bl เสื้อ ยืด แฟชั่น ราคา ส่ง 3 ตัว แต่งตัว คน ผอม รองเท้า keds สี ขาว h&m รองเท้า วิตามิน อี 500 iu ไน ท์ ครีม ตัว ไหน ดี การ ออกแบบ เสื้อผ้า ผู้หญิง รองเท้า cqb มิ ซู มิ กันแดด เด รส มือ 1 ยก กระสอบ ครีม บำรุง หน้า อายุ 40 pantip ครีม เอ้ ชุติมา ครีม bomul แอร์ แม็ ก 270 วิตามิน บํา รุ ง สายตา ใน เซ เว่ น กางเกง ยีน ส์ สาม ส่วน ชาย เครื่อง สํา อา ง 3ce ครีม ห้อย ศรี รองเท้า ส้น หนา ชุด นอน กางเกง ขา สั้น อาหาร วิตามิน ซี สูง เสื้อ ลด ราคา ร้าน ฮิ ด เด้ น คาเฟ่ ครีม นา มุ ไลฟ์ ส เน ล ไวท์ รองเท้า แตะ nike kawa กางเกง ส แล็ ค arrow วิตามิน dhc กิน ตอน ไหน คาเฟ่ ชิดลม ครีม ทา ผิว ซี รี น ห นิ ม คาเฟ่ minus 20 ครีม ราคา ราคา converse all star ใน ช็อป คอนเวิร์ส แจ๊ ค ราคา คาเฟ่ ราชพฤกษ์ 2019 รองเท้า ปั่น จักรยาน shimano รองเท้า หนัง วัว แท้ ผู้ชาย รองเท้า แกม โบ ล ผู้หญิง artory café วิตามิน ซี ของ เด็ก cowdeys ครีม ทา ผิว หลอด สี ฟ้า ครีม แก้ สิว ใน เซ เว่ น korea eundan vitamin c gold plus ชุด ทองกวาว กางเกง เสื้อ champion ปลอม รองเท้า ส ตั๊ ด ดอย เสื้อผ้า เกาหลี มือ สอง วิตามิน เลมอน รองเท้า ปั่น จักรยาน shimano วิตามิน เสริม สำหรับ คน เป็น ภูมิแพ้ versace เสื้อ คาเฟ่ สยาม ดิ ส รองเท้า ลูกเสือ ผู้หญิง เซ รั่ ม บํา รุ ง ผิว หน้า ผู้ชาย รองเท้า แบรนด์ ดัง ผู้หญิง 2019 วิธี กิน คอ ล ลา เจน dhc ครีม ทา ท้อง ลาย หลัง คลอด ยี่ห้อ ไหน ดี คาเฟ่ แค ค ตั ส กางเกง แถบ ชุด เด รส กระโปรง boots วิตามิน ซี รองเท้า vans slip on ผู้หญิง กางเกง เลก กิ้ ง ผู้หญิง รองเท้า แก้ว ส้น สูง ครีม ezerra 10g ราคา มู มิ น คาเฟ่ คาเฟ่ ควาย รองเท้า รัด ส้น kito ผู้หญิง รองเท้า ผ้าใบ เสริม ส้น fila แพทเทิร์น กระโปรง บาน เสื้อ ยืด ราคา ส่ง โบ้ เบ้ รองเท้า ผ้าใบ ใส่ เดิน นาน ๆ 2020 รองเท้า วิ่ง brooks ผู้หญิง ชุด ทารก แรก เกิด ครีม เฮิ ร์ บ โกลด์ ดี ไหม รองเท้า adidas มือ สอง รองเท้า ใส่ เที่ยว ผู้ชาย สี ทา รองเท้า ผ้าใบ ครีม บำรุง ผิว หน้า ผู้ชาย วิตามิน dhc สี เขียว กางเกง ซา ร่า centrum silver 50 ผู้หญิง pantip รองเท้า แตะ วัน พีช vitamin b6 คือ เสื้อ ผู้หญิง เท่ ๆ คอระฆัง คาเฟ่ ห้วยขวาง กันแดด นางฟ้า คาเฟ่ หมา เข้า ได้ รองเท้า เซฟตี้ สวย ๆ zinc gluta vit c กางเกง ยีน ส์ ขา สาม ส่วน ผู้หญิง ครีม กัด ผิว ขาว เครื่อง สํา อา ง bsc แบบ ชุด ผ้า ปาเต๊ะ คน อ้วน ครีม ให้ ความ ชุ่มชื่น ผิว หน้า รองเท้า วิ่ง pan predator 2019 รองเท้า แตะ วิ่ง มาราธอน วิตามิน โร จู คิ ส pantip เสื้อกล้าม คน อ้วน ครีม รก แกะ pantip bio vitamin c 1000 mg รองเท้า แตะ adda ผู้หญิง โร ชา คาเฟ่ ส กิน แคร์ ลด กระ pantip แบบ เสื้อ ปาเต๊ะ ครีม ผิว ขาว เซ เว่ น ส กิน แคร์ เกาหลี ที่ นิยม รองเท้า ออนไลน์ ครีม let me in กางเกง 5 ส่วน ผู้หญิง uniqlo รองเท้า reebok classic ผู้ชาย เสื้อผ้า หน้า ร้อน รองเท้า หนัง timberland เสื้อ ยี่ห้อ cps วิตามิน ซี 1000 mg ยี่ห้อ ไหน ดี รองเท้า แวน แท้ ผู้หญิง mizumi ครีม กันแดด ครีม เอ็ ม ไวท์ ไน กี้ สี แดง วิตามิน ซี วิ ส ต้า กิน ตอน ไหน ครีม ทา ผิว หลอด สี ฟ้า แต่ง กางเกง ยีน ส์ วิธี กิน อึน ดัน กระจ่าง ใส รองเท้า vans slip on ผู้หญิง ครีม มาร์ค ผิว ขาว เสื้อ กัน หนาว แบรนด์ มือ สอง ยก กระสอบ วิตามิน บี 1 ยี่ห้อ ไหน ดี ครีม ที่ แจ ฮ ยอน ใช้ รองเท้า โอ นิ ซึ กะ ผู้หญิง ไม่มี เชือก เสื้อผ้า นำ เข้า กางเกง เล ค กิ้ ง ยู นิ โค ล่ 1d+ day artist café ยา ลบรอย ดํา รองเท้า ผ้าใบ อา ดิ ดา ส ผู้หญิง เสื้อ โปโล aiiz ชาย เครื่อง สํา อา ง ค์ mac คาเฟ่ สัตว์ เลี้ยง ร้าน กาแฟ บรรยากาศ ดี ใกล้ ฉัน ส กิน แคร์ หน้า ขาว กระจ่าง ใส pantip รองเท้า เอ ซิ ค ชุด เด็ก h&m รองเท้า ที่ เหมาะ กับ ชุด เด รส เสื้อ ยี่ห้อ fred perry ไอ ดิน คาเฟ่ วิตามิน ซี ซิงค์ รองเท้า สํา ห รับ คน เท้า แบน nike ครีม ใช้ ดี ออ ร่า ไวท์ ครีม ร้าน เสื้อผ้า แบรนด์ อาหาร วิตามิน บี 12 คอนเวิร์ส แจ๊ ค ราคา เครื่อง สํา อา ง moshi moshi ครีม balea ชุด ทองกวาว กางเกง คาเฟ่ ควาย ยา รอย แผลเป็น ไซส์ รองเท้า นั น ยาง ครีม ทา แผล supreme เสื้อ วิตามิน e ทา หน้า แคปซูล ใน เซ เว่ น converse x off white ราคา โรบินสัน ลด ราคา รองเท้า ครีม รองพื้น เอ ส เต้ กิน วิตามิน แล้ว ฉี่ เหลือง รองเท้า วิ่ง เท้า แบน 2019 hira blue ของ แท้ ครีม เติม น้ำ ให้ ผิว 2019 ครีม ทา หน้า ลด สิว arch คาเฟ่ บุ ฟ เฟ่ เอ็ ม เค เสื้อ แขน ยาว คน อ้วน เสื้อผ้า ทํา งาน วิตามิน a ยี่ห้อ ไหน ดี กางเกง ยีน ส์ สาม ส่วน ผู้หญิง รองเท้า แอร์ เม ส ผู้ชาย แบบ เสื้อ ผู้หญิง ทำงาน ครีม รี เทิ ร์ น ใช้ ดี ไหม ลิ โด้ คาเฟ่ ครีม รักษา ฝ้า ยู เซอ ริน เสื้อ แบบ เจน นี่ แค ป ชั่ น ไป คาเฟ่ เสื้อ ลูกไม้ สวย ๆ ราคา ถูก รองเท้า ฟุต ซอ ล giga เสื้อ วัย กลาง คน ครีม แก้ แตก ลาย ครีม ให้ ความ ชุ่มชื่น ผิว หน้า ครีม ซอง โอ เล ย์ ไซส์ 120 กี่ ขวบ ไน กี้ สี แดง คาเฟ่ บน เครื่องบิน loafer รองเท้า แบรนด์ เสื้อผ้า ชาย วิตามิน e ทา หน้า แคปซูล ยี่ห้อ ไหน ดี ครีม หน้า ชุ่มชื่น ฟิ ล่า รองเท้า ช็อป รองเท้า ไน กี้ รองเท้า ส้น สูง 1 นิ้ว แฟชั่น การ แต่งตัว mago รองเท้า เสื้อ แฟชั่น ราคา ถูก แฟชั่น เสื้อ มัด ย้อม 2019 ครีม มิ รา เคิ ล ครีม อาบ น้ำ วา ส ลี น ครีม หน้า สด เกาหลี พัน ทิป รองเท้า ปลาย แหลม อายุ 60 ควร กิน วิตามิน อะไร รองเท้า คั ท ชู สี ดำ โอ เล ย์ กลางคืน กางเกง ซา ร่า กางเกง edwin วิตามิน บำรุง สายตา ยี่ห้อ ไหน ดี 2019 รองเท้า บูท ยาง เกษตร ครีม กระปุก แดง คาเฟ่ ฮ ง แด รองเท้า adidas มือ สอง คาเฟ่ บน เขา สาม มุข กางเกง hara ราคา เสื้อ ยี่ห้อ fred perry คาเฟ่ กระบองเพชร คาเฟ่ โค นั น รองเท้า 5 นิ้ว กระโปรง ยู นิ โค ล่ แวน โอ สคูล แท้ รองเท้า วิ่ง คน เท้า แบน วิตามิน บํา รุ ง สายตา กิ ฟ ฟา รี น กางเกง ผ้า นาโน วิธี กิน คอ ล ลา เจน dhc รองเท้า นุ่ม ๆ ทา ครีม กันแดด ก่อน นอน กางเกง ใน shopee balenciaga เสื้อ ยืด โลชั่น eucerin รองเท้า ผ้าใบ ysl ครีม ลด สิว ใน วัต สัน ลิ โด้ คาเฟ่ วิตามิน ดี 3 ยี่ห้อ ไหน ดี แบบ เสื้อ ทํา งาน flip flop ลด ราคา ส ตั๊ ด nike hypervenom คอนเวิร์ส สี ดำ วิตามิน เสริม เด็ก กางเกง คน อ้วน หญิง รองเท้า loafer ผู้หญิง เครื่อง สํา อา ง odbo วิตามิน ดี กิน ตอน ไหน ครีม benzac กางเกง ขา สี่ ส่วน ผู้หญิง กาแฟ อ เม ซอน ใกล้ ฉัน กันแดด เค เอ ขายส่ง รองเท้า มือ สอง 40 กางเกง สลิป เสื้อผ้า โลตัส บํา รุ ง ใต้ ตา ดํา ครีม บํา รุ ง ผิว กาย ตอน กลางคืน รองเท้า วิ่ง มือ สอง ig เสื้อผ้า ไป งาน แต่ง เสื้อผ้า เด็ก มือ 2 เซ รั่ ม ก่อน แต่งหน้า เสื้อผ้า นํา เข้า ราคา ส่ง ร้าน เสื้อผ้า แบรนด์ เด รส ig ไน กี้ สี แดง คาเฟ่ มู มิ น ไซส์ กระโปรง นักเรียน ไน กี้ แอร์ ฟ อ ร์ ซ berocca ดี ไหม อายุ 10 ใช้ ครีม อะไร ดี mivolis วิธี กิน adidas boost ราคา ครีม ผลัด เซลล์ ผิว หน้า เสื้อ ลูกไม้ สวย ๆ ราคา ถูก nike dior ราคา น้ํา ดื่ม วิตามิน วิ ต อะ เดย์ คาเฟ่ ทวี วัฒนา วิ ต อะ เดย์ วิตามิน วอ เตอร์ ราคา ครีม ทา ผิว เกาหลี เสื้อ ยืด เด็ก ราคา ส่ง neoca c เด รส ผ้าขาวม้า รองเท้า คอนเวิร์ส แท้ ผู้ชาย buc เสื้อผ้า มือ สอง วิตามิน บํา รุ ง สายตา ใน เซ เว่ น รองเท้า อา ดิ ดา ส ของ แท้ เครื่อง สํา อา ง เกาหลี ราคา ส่ง กางเกง สี น้ำตาล ผู้ชาย ใจ ยินดี คาเฟ่ givenchy เสื้อ givenchy เสื้อ เสื้อ สาย เดี่ยว แฟชั่น เกาหลี วิตามิน แต่ละ ชนิด รองเท้า พยาบาล lourson เสื้อ ลูกไม้ คน อ้วน อก 52 adidas boost ราคา รองเท้า เลอ ค็ อก กางเกง ผ้า ไหม แท้ รองเท้า เด็ก นักเรียน รองเท้า ผ้าใบ น่า รัก ๆ อึน ดัน โก ล ครีม ล้าง หน้า ผู้ชาย ครีม รักษา รอย แผลเป็น จาก สิว ครีม ทา รักแร้ ขาว ใน เซ เว่ น ครีม ทา หน้า ขาว ผู้ชาย กางเกง ขา กระบอก หญิง อยาก ทํา แบรนด์ ครีม วิตามิน บี พลัส แอ ม เว ย์ เสื้อผ้า แฟชั่น อายุ 13 คาเฟ่ ย่าน อโศก รองเท้า อดิ ดา ส ราคา รองเท้า บูท ไซส์ ใหญ่ pro keds ราคา วิตามิน ออ เร้น จ์ เสื้อ ตัว เล็ก ครีม ชา แน ล คาเฟ่ บ้าน หมี สาย 2 กางเกง ชีฟอง รองเท้า scholl ชาย ครีม ezerra 10g ราคา เสื้อ off white แท้ ราคา รองเท้า ชา แน ล รัด ส้น งาน ลด ราคา รองเท้า กีฬา 2019 กางเกง ขา 5 ส่วน ผู้หญิง รองเท้า แตะ adidas รัด ส้น กระโปรง ซาติน ครีม มะขามป้อม เสื้อผ้า แบรนด์ เน ม ของ แท้ 100 ผู้ชาย อาหาร วิตามิน ซี สูง ครีม ทา หน้า กา ร์ นิ เย่ คาเฟ่ หัว ตะเข้ เสื้อ uniqlo ผู้หญิง วิตามิน ซี ต้าน ไวรัส น้ํา ดื่ม อั ล คา ไลน์ อิ ชิ ตัน รองเท้า ออก กํา ลังกา ย ผู้หญิง 2020 รองเท้า ปลาย แหลม ครีม ทอง คํา รองเท้า วิ่ง pan predator 2019 dhc ดี ไหม กางเกง ยีน ส์ ขา บาน ผู้หญิง hoka carbon x สี ใหม่ ครีม เม ล่อน วิตามิน บํา รุ ง ผิว pantip havaianas ลด ราคา 2563 tom รองเท้า ครีม มะขามป้อม kaidee เสื้อผ้า คาเฟ่ แบ ริ่ ง ลาซาล คาเฟ่ อ่าว อุดม ครีม เรียก เนื้อ graymelin เสื้อ jordan ลบรอย แผลเป็น ที่ หน้า คาเฟ่ สุด กอง ดี รองเท้า cqb รองเท้า fitflop ผู้ชาย 2019 กางเกง ยีน ส์ สี ขาว ผู้หญิง ไวท์ เท น นิ่ง หน้า ขาว pantip เสื้อ ขาว กางเกง ขาว คาเฟ่ ใน บาง แสน คาเฟ่ สุด กอง ดี กางเกง ยีน ส์ แม็ ค แท้ nat b กิน ก่อน นอน วิตามิน ซี ขาว เซ รั่ ม กิ ฟ ฟา รี น ดี ไหม ครีม อาบ น้ำ วัต สัน เซ รั่ ม ทา ตอน ไหน เครื่อง สํา อา ง ค์ mac โปร โม ชั่ น รองเท้า ครีม กันแดด ทา หน้า ใน เซ เว่ น เสื้อ สามเหลี่ยม เครื่อง สํา อา ง เกาหลี pantip ครีม โสม ส ริ ตา รองเท้า hoka clifton 5 แฟชั่น คอนเวิร์ส ผู้หญิง รองเท้า mc slip on โอ เล ย์ วิ ป ครีม ย้อม สี รองเท้า ผ้าใบ ร้าน กาแฟ ปลา ครา ฟ ครีม ลด รอย สิว เกาหลี เขา สาม มุข คาเฟ่ เซ รั่ ม หน้า ใส ผู้ชาย เสื้อผ้า ฮิ ป ฮ อป วิธี กิน คอ ล ลา เจน dhc รองเท้า อดิ ดา ส ผู้ชาย กางเกง ยีน ส์ สาม ส่วน ชาย คาเฟ่ ริม แม่น้ำ เจ้าพระยา รองเท้า สํา ห รับ ยืนนาน ๆ ยู เซอ ริน โฟม ล้าง หน้า กางเกง ใน adidas ครีม แต้ม สิว ไม่มี หัว รองเท้า เดิน ป่า timberland ส มู ท อี ลบรอย แผลเป็น รองเท้า toms สาขา เสื้อผ้า ฝ้าย สี ขาว ผู้หญิง วิตามิน บำรุง ผม แบบ เม็ด กางเกง ชีฟอง วิตามิน แมกนีเซียม ทองย้อย คาเฟ่ อารีย์ กางเกง คน อ้วน หญิง กางเกง ผ้า ผู้หญิง แฟชั่น การ แต่งตัว เสื้อผ้า วิน เท จ คน อ้วน เสื้อ ขาว ผู้ชาย ครีม รก แกะ เซ เว่ น แบบ เสื้อ บา ติก อิน โด ผู้หญิง วิตามิน แบค มอ เด รส ig flip flop ชาย รองเท้า caterpillar มือ สอง กางเกง ทรง กระบอก คน อ้วน เสื้อกล้าม เด็ก ผู้หญิง รองเท้า ผ้าใบ สี เขียว รองเท้า adidas ชาย ขายส่ง กางเกง ขา สั้น ตัว ละ 25 ขายส่ง เสื้อผ้า 20 บาท คอ ล ลา เจน วิ ต ซี รองเท้า ลา คอส ผู้ชาย เสื้อ uniqlo ผู้ชาย กางเกง ใน ผู้ชาย uniqlo ครีม rcc ดี ไหม pantip กางเกง ดิก กี้ ขา สั้น กางเกง ใน ชาย มือ สอง คาเฟ่ งามวงศ์วาน 2020 เสื้อ ใย กัญ ชง ผู้หญิง เครื่อง สํา อา ง เกาหลี ราคา วอน ครีม ส ครับ หน้า กางเกง ขา สั้น ขายส่ง เซ รั่ ม กิ ฟ ฟา รี น ดี ไหม ส กิน แคร์ ผู้ชาย ถูก และ ดี pakpap cafe วิตามิน บี 2 ซื้อ ที่ไหน pirom cafe เขา ใหญ่ วิตามิน สร้าง กล้าม เนื้อ กางเกง ยีน ส์ ชาย ขา กระบอก ครีม ทา หน้า ท้อง ลาย ผลิตภัณฑ์ รักษา ฝ้า ครีม บิวตี้ ท รี 2563 converse x off white ราคา กางเกง ยีน ส์ ขา สั้น ชาย mc กางเกง ขา สั้น aiiz ครีม herbal รองเท้า hush puppies ดี ไหม กางเกง เอว ยืด ขา ยาว ผู้หญิง คอ ล ลา พี น ซี คอ ล ลา เจน กิน ตอน ไหน คาเฟ่ mrt วัด มังกร วิตามิน ซี watson เจ้าของ แบรนด์ ครีม kt รองเท้า พยาบาล baoji วิตามิน รวม สำหรับ ผู้ สูงอายุ ยี่ห้อ ไหน ดี ครีม กลางคืน ผู้ชาย 7 11 กางเกง ขา จั๊ ม ผู้ชาย dapper รองเท้า ครีม cos nine วิตามิน แก้ ผม ร่วง regenez ครีม หัว เชื้อ โสม ส ปี ด ไวท์ pantip เสื้อ under armour แท้ สี ทา รองเท้า หนัง รองเท้า บูท ลุย หิมะ หลง ป่า คาเฟ่ รองเท้า ผ้าใบ ysl รองเท้า วิ่ง 2019 pantip เสื้อ สาว อวบ แฟชั่น ครีม รังนก เค ทู ชุด เสื้อ กางเกง คน อ้วน คาเฟ่ ใน เมืองทอง วิตามิน สายตา เสื้อผ้า โล๊ะ สต๊อก เกาหลี ครีม บี บี เบบี้ ครีม ร้าน กาแฟ แถว เยาวราช คาเฟ่ ติด ทะเล บาง แสน ช็อป keen มี ที่ไหน บ้าง รองเท้า ส ตั๊ ด 100 ปุ่ม วิตามิน หน้า เด็ก ครีม ทา ผิว หอม ครีม แก้ แตก ลาย ร้าน คาเฟ่ สวย ๆ ใกล้ ฉัน รองเท้า ไน กี้ ผู้ชาย 2020 กางเกง ยีน ส์ แรง เลอ ร์ ชาย ไวท์ เท น นิ่ง หน้า ขาว pantip ครีม โก ล เด้ น เฮิ ร์ บ รองเท้า มวยสากล รองเท้า onitsuka แท้ เซ รั่ ม ทา ตอน ไหน คาเฟ่ แถว ห้วยขวาง คาเฟ่ ตาม แนว รถไฟฟ้า กางเกง เล ผู้หญิง คน อ้วน ใส่ เสื้อ ลาย ไหน ดู ผอม วิตามิน อะไร บํา รุ ง สมอง mega อาหาร เสริม ครีม โสม ควีน โกลด์ วิตามิน ซี แบบ ฉีด ยี่ห้อ ไหน ดี เสื้อ ยืด วิน เท จ มือ สอง วิตามิน ซี ไบ โอ รองเท้า ใส่ เดิน ใน บ้าน เสื้อผ้า วิน เท จ มือ สอง ยก กระสอบ รองเท้า ผ้าใบ ห ลุย ส์ เสื้อ kenzo แท้ คาเฟ่ หมา ชิ บะ ครีม โท เม อิ รองเท้า vans แท้ มือ สอง แค ป ชั่ น คาเฟ่ ใน สวน ฉีด วิตามิน ผิว ยัน ฮี เก้า คาเฟ่ นิมมาน ขมิ้น คาเฟ่ เกษตร ครีม รักษา สิว เกาหลี คาเฟ่ ย่าน ราชพฤกษ์ ไน ท์ ครีม ตัว ไหน ดี รองเท้า วิ่ง adidas adizero รองเท้า jaspal วิตามิน บํา รุ ง ผิว ที่ ดี ที่สุด ครีม ริ้ว รอย เสื้อผ้า เอว ลอย artory café มะขาม ขัด ผิว เซ เว่ น ครีม รักแร้ วิตามิน ลด น้ำหนัก รองเท้า ใส่ ใน บ้าน miniso กางเกง ขาว ขา ยาว รองเท้า แตะ dapper ครีม ลด รอย สิว ที่ หลัง เสื้อผ้า สตรี แฟชั่น ผ้าขาวม้า หญิง เสื้อ เสือ ยา ลบรอย ดํา สถาน ที่นั่ง ชิ ว กางเกง โม โม ทา โร่ วิตามิน ที่ กิน แล้ว ขาว คาเฟ่ แปดริ้ว 2020 วิตามิน ซี ใน เซ เว่ น แบบ เม็ด เสื้อ ตัว ละ 1 บาท yeezy สี ขาว วิตามิน เฮ โม วิ ต ครีม กันแดด ยี่ห้อ ไหน ดี pantip หอม คาเฟ่ ครีม ลด รอย สิว เกาหลี เสื้อผ้า แบรนด์ เน ม ของ แท้ 100 ผู้ชาย รองเท้า จักรยาน เสือหมอบ เสื้อ ยืด ผู้ชาย ig เสื้อ สาว อวบ แฟชั่น ครีม q10 ยี่ห้อ ไหน ดี วิตามิน แก้ หวัด รองเท้า คั ช ชู เปิด ส้น แอร์ แม็ ก 270 nike zoom vaporfly 4 ราคา เด รส ผ้าขาวม้า เสื้อ ดำ ผู้หญิง รองเท้า พู ม่า ชาย skechers ผู้ชาย ครีม แตงกวา หน้า ใส ครีม ezerra 10g ราคา รองเท้า แบ ด lining รองเท้า แตะ สุขภาพ ชาย กางเกง ยีน ส์ ทรง กระบอก ใหญ่ ส กิน แคร์ ผู้ชาย ถูก และ ดี เสื้อผ้า เมือง แบ ล คม อ ร์ ส ไบ โอ ซิงค์ นา เกลือ คาเฟ่ รองเท้า ผ้าใบ ผู้หญิง 2018 วิตามิน dhc กิน ตอน ไหน วิตามิน dhc กิน พร้อม กัน อาหาร ที่ มี วิตามิน บี 6 shopee เสื้อผ้า คาเฟ่ สัตว์ เลี้ยง ครีม เซ เว่ น ลด รอย ดํา เสื้อผ้า โรง เกลือ งาน กิโล h&m origin ครีม วิตามิน เสริม เด็ก รองเท้า บูท ยาง เกษตร ขาย รองเท้า แฟชั่น วิตามิน บี 2 คือ ครีม varius กางเกง ยีน ส์ ขา บาน คน อ้วน วิตามิน บํา รุ ง ร่างกาย อ่อนเพลีย คาเฟ่ น่า ถ่ายรูป สี ย้อม รองเท้า ผ้าใบ ร้าน เสื้อผ้า แพ ล ต ติ นั่ ม งาน ป้าย รองเท้า แตะ ฟิบ ฟ อบ คาเฟ่ แถว วัด มังกร รองเท้า gucci ชาย ส้น สูง ใส่ สบาย แบ ล็ คม อ ร์ วิตามิน ซี 500 mg ครีม ทา ก่อน แต่งหน้า เสื้อ ยืด ซา ร่า เสื้อ แบรนด์ ผู้หญิง รองเท้า สน สูง nat b กิน แล้ว อ้วน ไหม ครีม ทา ผิว nivea เซ รั่ ม หน้า เสื้อ เชิ้ต ชีฟอง วัด ความ ยาว กางเกง cafe สาทร ที่ วาง เครื่อง สํา อา ง ร้าน เสื้อผ้า คน อ้วน ig ครีม snail white แบบ ซอง กางเกง เล ค กิ้ ง ยู นิ โค ล่ ครีม herbal เอ ส เต้ อาย ครีม ครีม พี ออ ร่า ไน ท์ ของ แท้ ขมิ้น คาเฟ่ เกษตร ผลิตภัณฑ์ รักษา สิว ผิว แพ้ ง่าย รองเท้า hoka clifton 5 แบ ล คม อ ร์ ส ไบ โอ ซิงค์ รองเท้า หนัง หุ้ม ส้น ผู้หญิง เสื้อ ยี่ห้อ cps ดู บัว คาเฟ่ รูปภาพ รองเท้า พู ม่า ราคา ครีม ไพลิน ครีม รักแร้ op คาเฟ่ สุ วิน ท วงศ์ ครีม รก แกะ เซ เว่ น กางเกง ขา เต่อ ชาย ครีม หน้า ฉ่ำ วาว ใน เซ เว่ น คาเฟ่ ทองหล่อ เอกมัย แบรนด์ เสื้อผ้า ชาย กระโปรง ใส่ ทำงาน กางเกง ใส่ นอน ผู้ชาย เจ ล ใบ บัวบก เซ เว่ น คาเฟ่ ย่าน ราชพฤกษ์ เสื้อ ยืด ผู้ชาย ไซส์ ใหญ่ น้ำ วิตามิน c รองเท้า asics 2019 วิตามิน ซี ต้าน ไวรัส วิตามิน ซี วิ ส ต้า กิน ตอน ไหน วิตามิน บํา รุ ง กระดูก และ ข้อ รองเท้า วิ่ง คน เท้า แบน พร้อม คาเฟ่ น้ํา ดื่ม อั ล คา ไลน์ อิ ชิ ตัน ครีม ลด รอย ดํา ที่ ขา เสื้อ ยืด สี ขาว uniqlo adidas adizero pro ราคา คาเฟ่ แถว อารีย์ 2020 biotin ผม ร่วง ครีม เซ เว่ น ลด รอย ดํา กางเกง ยีน ส์ เอว สูง ขา กระบอก เล็ก คาเฟ่ แมว พระราม 2 ส กิน แคร์ หน้า ขาว ใส กางเกง ยีน ส์ คน อ้วน ขายส่ง ไอ ดิน คาเฟ่ ครีม กันแดด จุฬา เฮิ ร์ บ cowdeys ครีม โช นา อิ กันแดด วา ส ลี น spf50+ เสื้อผ้า วัย 50 ปี รองเท้า ปั่น จักรยาน shimano โร ชา คาเฟ่ buc เสื้อผ้า มือ สอง ครีม ทา ผิว หอม ติดตัว วิตามิน ซี จาก ธรรมชาติ arch คาเฟ่ กางเกง ยีน ส์ wrangler ชาย กระบอก เล็ก กางเกง ใน shopee ทา ฝ้า นอน หลับ ไม่ สนิท วิตามิน รองเท้า mcm ครีม ทา ส้น เท้า แตก scholl รองเท้า ผักตบชวา ครีม ทา รอบ ดวงตา ใน เซ เว่ น ส เปร ย์ ผิว ขาว ครีม ทา ผิว ซี รี น วิตามิน ดี กิน ตอน ไหน เสื้อ แนว ร็ อ ค หญิง มิ ซู มิ กันแดด ครีม หมอ โปรดปราน กางเกง ผ้า ฝ้าย ผู้ชาย สี ทา รองเท้า หนัง เสื้อผ้า ขายส่ง ประตูน้ำ ครีม ทา รักแร้ ขาว pantip 2563 ครีม เปลี่ยน สี ขน บ้าน ทุ่ง คาเฟ่ คาเฟ่ หินอ่อน กางเกง ชีฟอง กันแดด หน้า ฉ่ำ กางเกง ยีน ส์ ผ้า ยืด ชาย อาหาร ที่ มี วิตามิน เค คาเฟ่ เจริญกรุง ถ่ายรูป vit c เกาหลี เสื้อผ้า ร่ม กันแดด แบบ เสื้อ ผู้หญิง ทำงาน วิตามิน มะเขือเทศ วิตามิน ซี watson berocca ดี ไหม อ อย บํา รุ ง ผิว ครีม บํา รุ ง ผิว แพ้ ง่าย ครีม c รองเท้า ari vitamin b complex องค์การ เภสัชกรรม vitamin b1 คือ ไน กี้ วิ่ง ครีม nami กางเกง ขา 5 ส่วน ผู้หญิง รองเท้า แตะ adidas รัด ส้น ร้าน เสื้อ มือ สอง night cream ผู้ชาย วิตามิน เม็ด ฟู่ mivolis รองเท้า วิ่ง brooks ผู้หญิง คาเฟ่ สุขุมวิท 31 แบรนด์ เสื้อผ้า ผู้ชาย ig คาเฟ่ วัด ถ้ํา เสือ ครีม กํา จัด สิว รองเท้า ผ้าใบ เสริม ส้น 4 นิ้ว gucci sneaker ราคา ครีม ส ครับ หน้า กระโปรง ชาว เขา ไน กี้ ของ แท้ คาเฟ่ อ่าว อุดม ขาย รองเท้า ออนไลน์ ร้าน กาแฟ อ เม ซอน สวย ๆ ส ตั๊ ด asics เสื้อ กิโมโน ชาย ครีม ที่ แจ ฮ ยอน ใช้ ทรง กางเกง ยีน ส์ ผู้ชาย คาเฟ่ อารีย์ ถ่ายรูป สวย คาเฟ่ สัตว์ เลี้ยง บู ส เตอร์ ครีม ครีม ทา ขา หนีบ ดํา วุฒิ ศักดิ์ ครีม ญา ญ่า ส กิน แคร์ หอม คาเฟ่ คาเฟ่ หลัง ม ข
        ยา ทา รอย สิว ที่ ดี ที่สุด| ครีม กันแดด แก้ ฝ้า| ส ขับ ขัด ผิว| เซ รั่ ม ลํา ไย เซ เว่ น| ครีม แก้ รอย แดง จาก สิว| ผื่น สิว ที่ หลัง| ครีม รักษา สิว จุด ด่าง ดํา| ลด สิว จุด ด่าง ดํา| ส ครับ ขัด ผิว วัต สัน| ยา ลด รอย แผลเป็น ใน เซ เว่ น| เซ รั่ ม คน ผิว มัน| ครีม หน้า ขาว ยู เซอ ริน| คอ ล ลา เจน เกาหลี สีชมพู ปลอม| เซ รั่ ม เกาหลี 10| ครีม แก้ ฝ้า กระ ยี่ห้อ ไหน ดี| ครีม รักษา รอย สิว เกาหลี| รีวิว ลด รอย ดำ| ยา แต้ม แผลเป็น สิว| สิว ไม่มี หัว ที่ หลัง| ครีม ขมิ้น แก้ ฝ้า| ครีม หน้า ขาว หน้า เงา| เซ รั่ ม labmade| สิว จุด ดํา| คอ ล ลา เจน ที่ ขาว จริง| ส ครับ วิตามิน ซี| แบบ เล็บ อะ ค ริ ลิ ค| ครีม ทา หน้า ใช้ แล้ว ขาว จริง| รักษา สิว ประ จํา เดือน| ต่อ เจ ล กับ อะ ค ริ ลิ ค| ราคา คอ ล ลา เจน กิ ฟ ฟา รี น| ครีม โปร วา เมด ก ลู ต้า เซ รั่ ม| ไบ โอ อ อย ล์ รอย สิว| ยัน ฮี แก้ ฝ้า| ครีม แก้ ผ้า| โร จู คิ ส แอ ค เน่ เซ รั่ ม| ลาย เล็บ เจ ล แบบ เรียบๆ| ส มู ท อี รักษา รอย แผลเป็น| ซี โน คอ ล ลา เจน| คอ ล ลา เจน อา ซา ฮี ดี ไหม| เซ รั่ ม ส มู ท โตะ เลมอน| ทํา ส ครับ ผิว กาย ทํา เอง| สิว สาร ส เต รอย| ครีม ทา ฝ้า เลือด| รักษา สิว ไม่ เลี้ยง ไข้| ส ครับ เมือก รีวิว| เซ รั่ ม vena| ที่ ส ครับ ผิว ขาว| dragon blood ลด รอย สิว| ต่อ เล็บ แบบ โพ ลี่ เจ ล| เซ รั่ ม ลด รอย แดง รอย ดํา จาก สิว| คอ ล ลา เจน นู ท ริ| ครีม ใบ บัวบก สลาย ฝ้า พัน ทิป| dermallta| ไม นั ส ท เวน ตี้ เซ รั่ ม| คอ ล ลา เจน เด อ เอ้ ดี ไหม| ยา แก้ ฝ้า กระ จุด ด่าง ดํา| รักษา สิว ฮอร์โมน ที่ คาง| ครีม ทา แก้ ฝ้า กระ| ครีม รอย สิว เซ เว่ น| ครีม หน้า ขาว กา ร์ นิ เย่| รีวิว neocell| ลด ปัญหา สิว| เล็บ เจ ล ลาย โพ นี่| ครีม ลด สิว ลด รอย ดํา|